آرشیو نویسنده: erfan

ﻓﻴﻠﺘـﺮژئوتکستایل روف گاردندر ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ژئوتکسﺘاﻳل ﻗﺮار دارد ﻛﻪ رﻃوﺑﺖ را از ﻣﺤﻴﻂ رﻳﺸﻪ ﻫا دور ﻣﻲ ﻛﻨـﺪوﻣاﻧﻊ از ﮔﻨﺪﻳﺪﮔﻲ رﻳﺸﻪ ﻫا ﻣﻲ ﺷود. اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ تواﻧﺪ ﺷاﻣل ﻳﻚ ﺑاﻓﺖ ﭘارﭼﻪ ای ﺑاﺷـﺪ.در ﺳﻴسـﺘﻢ ﻫای ﻣﺪرن ﻣﻌﻤوﻻ از ﻳﻚ ﻳا دو ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﺑاﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔاده ﻣﻲ ﺷـود. اﻳـﻦ […]

فیلتر ژئونکستایل روف گاردن

ﻓﻴﻠﺘـﺮژئوتکستایل روف گاردندر ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻓﻴﻠﺘﺮ ژئوتکسﺘاﻳل ﻗﺮار دارد ﻛﻪ رﻃوﺑﺖ را از ﻣﺤﻴﻂ رﻳﺸﻪ ﻫا دور ﻣﻲ ﻛﻨـﺪوﻣاﻧﻊ از ﮔﻨﺪﻳﺪﮔﻲ رﻳﺸﻪ ﻫا ﻣﻲ ﺷود. اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ تواﻧﺪ ﺷاﻣل ﻳﻚ ﺑاﻓﺖ ﭘارﭼﻪ ای ﺑاﺷـﺪ.در ﺳﻴسـﺘﻢ ﻫای ﻣﺪرن ﻣﻌﻤوﻻ از ﻳﻚ ﻳا دو ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﺑاﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔاده ﻣﻲ ﺷـود. اﻳـﻦ […]