معرفی شرکت

شرکت آبراهه سازه در دهه فعالیت، با نگاهی به خاستگاه خودکه همانا پاسخگویی به نیاز روز افزون صنعت مهندسی آب وساختمان ومحیط زیست (مشاوره،طراحی و اجرای پروژه عمرانی) کشور به کاربرد صحیح فن آوری نوین دنیا با هدف افزایش سرعت روش های اجرا،کاهش خردمندانه هزینه های ساخت،ارتقاءکیفیت سازه هاو افزایش بهره برداری مفید پروژه ها بوده است و ارائه خدمات برتر مهندسی با تکیه بر نیروهای انسانی دارای دانش،خلاقیت و تجربه و نیل به رضایت پایدار مشتریان خط مشی اصلی این شرکت می باشد آمادگی خود را برای همکاری اعلام می دارد.

Abrahe Saze Company in the decade of activity, looking at its origin, which is to meet the growing need of water and construction engineering industry and environment (consulting, design and implementation of construction projects) in the country to the correct use of new technology to increase the speed of the method Execution, wise reduction of construction costs, improvement of quality of structures and increase of useful operation of projects have been provided and providing top engineering services based on human resources with knowledge, creativity and experience and achieving sustainable customer satisfaction is the main policy of this company. Declares itself to cooperate.