معرفی کتاب

مرکز عایق ایران

عایق های رطوبتی و صوتی و حرارتی و گود های ساختمانی و سرما

   مشاور، طراح و مجری کلیه پروژه های عایق کاری در سطح ایران

 گروه عایق کاری صدا و حرارت و مجری در سطح ایران

   گروه آببندی و ایزولاسیون رطوبتی و مجری در سطح ایران

 
جهت راهنمایی و مشاوره با این شماره تماس بگیرید

 09155241800

لینک های مفید آمار سایت

تعداد کاربران آنلاین :  27

geographic information system

"GIS"
geographic information system

GIS


A geographic information system (GIS) is a computer system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present all types of spatial or geographical data. The acronym GIS is sometimes used for geographical information science or geospatial information studies to refer to the academic discipline or career of working with geographic information systems and is a large domain within the broader academic discipline of Geoinformatics. What goes beyond a GIS is a spatial data infrastructure, a concept that has no such restrictive boundaries.


In a general sense, the term describes any information system that integrates, stores, edits, analyzes, shares, and displays geographic information. GIS applications are tools that allow users to create interactive queries (user-created searches), analyze spatial information, edit data in maps, and present the results of all these operations. Geographic information science is the science underlying geographic concepts, applications, and systems.


GIS is a broad term that can refer to a number of different technologies, processes, and methods. It is attached to many operations and has many applications related to engineering, planning, management, transport/logistics, insurance, telecommunications, and business. For that reason, GIS and location intelligence applications can be the foundation for many location-enabled services that rely on analysis and visualization.
GIS can relate unrelated information by using location as the key index variable. Locations or extents in the Earth space–time may be recorded as dates/times of occurrence, and x, y, and z coordinates representing, longitude, latitude, and elevation, respectively. All Earth-based spatial–temporal location and extent references should, ideally, be relatable to one another and ultimately to a "real" physical location or extent. This key characteristic of GIS has begun to open new avenues of scientific inquiry.
The first known use of the term "geographic information system" was by Roger Tomlinson in the year 1968 in his paper "A Geographic Information System for Regional Planning".[5] Tomlinson is also acknowledged as the "father of GIS".


Previously, one of the first applications of spatial analysis in epidemiology is the 1832 "Rapport sur la marche et les effets du choléra dans Paris et le département de la Seine". The French geographer Charles Picquet represented the 48 districts of the city of Paris by halftone color gradient according to the percentage of deaths by cholera per 1,000 inhabitants. In 1854 John Snow depicted a cholera outbreak in London using points to represent the locations of some individual cases, an early successful use of a geographic methodology in epidemiology. While the basic elements of topography and theme existed previously in cartography, the John Snow map was unique, using cartographic methods not only to depict but also to analyze clusters of geographically dependent phenomena.
The early 20th century saw the development of photozincography, which allowed maps to be split into layers, for example one layer for vegetation and another for water. This was particularly used for printing contours – drawing these was a labour-intensive task but having them on a separate layer meant they could be worked on without the other layers to confuse the draughtsman. This work was originally drawn on glass plates but later plastic film was introduced, with the advantages of being lighter, using less storage space and being less brittle, among others. When all the layers were finished, they were combined into one image using a large process camera. Once color printing came in, the layers idea was also used for creating separate printing plates for each color. While the use of layers much later became one of the main typical features of a contemporary GIS, the photographic process just described is not considered to be a GIS in itself – as the maps were just images with no database to link them to.
Computer hardware development spurred by nuclear weapon research led to general-purpose computer "mapping" applications by the early 1960s.
The year 1960 saw the development of the world's first true operational GIS in Ottawa, Ontario, Canada by the federal Department of Forestry and Rural Development. Developed by Dr. Roger Tomlinson, it was called the Canada Geographic Information System (CGIS) and was used to store, analyze, and manipulate data collected for the Canada Land Inventory – an effort to determine the land capability for rural Canada by mapping information about soils, agriculture, recreation, wildlife, waterfowl, forestry and land use at a scale of 1:50,000. A rating classification factor was also added to permit analysis.
CGIS was an improvement over "computer mapping" applications as it provided capabilities for overlay, measurement, and digitizing/scanning. It supported a national coordinate system that spanned the continent, coded lines as arcs having a true embedded topology and it stored the attribute and locational information in separate files. As a result of this, Tomlinson has become known as the "father of GIS", particularly for his use of overlays in promoting the spatial analysis of convergent geographic data.
CGIS lasted into the 1990s and built a large digital land resource database in Canada. It was developed as a mainframe-based system in support of federal and provincial resource planning and management. Its strength was continent-wide analysis of complex datasets. The CGIS was never available commercially.


In 1964 Howard T. Fisher formed the Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis at the Harvard Graduate School of Design (LCGSA 1965–1991), where a number of important theoretical concepts in spatial data handling were developed, and which by the 1970s had distributed seminal software code and systems, such as SYMAP, GRID, and ODYSSEY – that served as sources for subsequent commercial development—to universities, research centers and corporations worldwide.
By the early 1980s, M&S Computing (later Intergraph) along with Bentley Systems Incorporated for the CAD platform, Environmental Systems Research Institute (ESRI), CARIS (Computer Aided Resource Information System), MapInfo Corporation and ERDAS (Earth Resource Data Analysis System) emerged as commercial vendors of GIS software, successfully incorporating many of the CGIS features, combining the first generation approach to separation of spatial and attribute information with a second generation approach to organizing attribute data into database structures. In parallel, the development of two public domain systems (MOSS and GRASS GIS) began in the late 1970s and early 1980s.
In 1986, Mapping Display and Analysis System (MIDAS), the first desktop GIS product emerged for the DOS operating system. This was renamed in 1990 to MapInfo for Windows when it was ported to the Microsoft Windows platform. This began the process of moving GIS from the research department into the business environment.
By the end of the 20th century, the rapid growth in various systems had been consolidated and standardized on relatively few platforms and users were beginning to explore viewing GIS data over the Internet, requiring data format and transfer standards. More recently, a growing number of free, open-source GIS packages run on a range of operating systems and can be customized to perform specific tasks. Increasingly geospatial data and mapping applications are being made available via the world wide web.
Several authoritative articles on the history of GIS have been published.
 

GIS techniques and technology
Modern GIS technologies use digital information, for which various digitized data creation methods are used. The most common method of data creation is digitization, where a hard copy map or survey plan is transferred into a digital medium through the use of a CAD program, and geo-referencing capabilities. With the wide availability of ortho-rectified imagery (both from satellite and aerial sources), heads-up digitizing is becoming the main avenue through which geographic data is extracted. Heads-up digitizing involves the tracing of geographic data directly on top of the aerial imagery instead of by the traditional method of tracing the geographic form on a separate digitizing tablet (heads-down digitizing
Relating information from different sources
GIS uses spatio-temporal (space-time) location as the key index variable for all other information. Just as a relational database containing text or numbers can relate many different tables using common key index variables, GIS can relate unrelated information by using location as the key index variable. The key is the location and/or extent in space-time.


Any variable that can be located spatially, and increasingly also temporally, can be referenced using a GIS. Locations or extents in Earth space–time may be recorded as dates/times of occurrence, and x, y, and z coordinates representing, longitude, latitude, and elevation, respectively. These GIS coordinates may represent other quantified systems of temporo-spatial reference (for example, film frame number, stream gage station, highway mile-marker, surveyor benchmark, building address, street intersection, entrance gate, water depth sounding, POS or CAD drawing origin/units). Units applied to recorded temporal-spatial data can vary widely (even when using exactly the same data, see map projections), but all Earth-based spatial–temporal location and extent references should, ideally, be relatable to one another and ultimately to a "real" physical location or extent in space–time.


Related by accurate spatial information, an incredible variety of real-world and projected past or future data can be analyzed, interpreted and represented. This key characteristic of GIS has begun to open new avenues of scientific inquiry into behaviors and patterns of real-world information that previously had not been systematically correlated.
 

GIS uncertainties
GIS accuracy depends upon source data, and how it is encoded to be data referenced. Land surveyors have been able to provide a high level of positional accuracy utilizing the GPS-derived positions. High-resolution digital terrain and aerial imagery, powerful computers and Web technology are changing the quality, utility, and expectations of GIS to serve society on a grand scale, but nevertheless there are other source data that have an impact on overall GIS accuracy like paper maps, though these may be of limited use in achieving the desired accuracy since the aging of maps affects their dimensional stability.
In developing a digital topographic database for a GIS, topographical maps are the main source, and aerial photography and satellite imagery are extra sources for collecting data and identifying attributes which can be mapped in layers over a location facsimile of scale. The scale of a map and geographical rendering area representation type are very important aspects since the information content depends mainly on the scale set and resulting locatability of the map's representations. In order to digitize a map, the map has to be checked within theoretical dimensions, then scanned into a raster format, and resulting raster data has to be given a theoretical dimension by a rubber sheeting/warping technology process.
A quantitative analysis of maps brings accuracy issues into focus. The electronic and other equipment used to make measurements for GIS is far more precise than the machines of conventional map analysis. All geographical data are inherently inaccurate, and these inaccuracies will propagate through GIS operations in ways that are difficult to predict.
 

Data representation
Main article: GIS file formats
GIS data represents real objects (such as roads, land use, elevation, trees, waterways, etc.) with digital data determining the mix. Real objects can be divided into two abstractions: discrete objects (e.g., a house) and continuous fields (such as rainfall amount, or elevations). Traditionally, there are two broad methods used to store data in a GIS for both kinds of abstractions mapping references: raster images and vector. Points, lines, and polygons are the stuff of mapped location attribute references. A new hybrid method of storing data is that of identifying point clouds, which combine three-dimensional points with RGB information at each point, returning a "3D color image". GIS thematic maps then are becoming more and more realistically visually descriptive of what they set out to show or determine.
Data capture—entering information into the system—consumes much of the time of GIS practitioners. There are a variety of methods used to enter data into a GIS where it is stored in a digital format.
Existing data printed on paper or PET film maps can be digitized or scanned to produce digital data. A digitizer produces vector data as an operator traces points, lines, and polygon boundaries from a map. Scanning a map results in raster data that could be further processed to produce vector data.
Survey data can be directly entered into a GIS from digital data collection systems on survey instruments using a technique called coordinate geometry (COGO). Positions from a global navigation satellite system (GNSS) like Global Positioning System can also be collected and then imported into a GIS. A current trend in data collection gives users the ability to utilize field computers with the ability to edit live data using wireless connections or disconnected editing sessions. This has been enhanced by the availability of low-cost mapping-grade GPS units with decimeter accuracy in real time. This eliminates the need to post process, import, and update the data in the office after fieldwork has been collected. This includes the ability to incorporate positions collected using a laser rangefinder. New technologies also allow users to create maps as well as analysis directly in the field, making projects more efficient and mapping more accurate.


Remotely sensed data also plays an important role in data collection and consist of sensors attached to a platform. Sensors include cameras, digital scanners and lidar, while platforms usually consist of aircraft and satellites. Recently with the development of miniature UAVs, aerial data collection is becoming possible at much lower costs, and on a more frequent basis. For example, the Aeryon Scout was used to map a 50-acre area with a Ground sample distance of 1 inch (2.54 cm) in only 12 minutes.
The majority of digital data currently comes from photo interpretation of aerial photographs. Soft-copy workstations are used to digitize features directly from stereo pairs of digital photographs. These systems allow data to be captured in two and three dimensions, with elevations measured directly from a stereo pair using principles of photogrammetry. Analog aerial photos must be scanned before being entered into a soft-copy system, for high-quality digital cameras this step is skipped.
Satellite remote sensing provides another important source of spatial data. Here satellites use different sensor packages to passively measure the reflectance from parts of the electromagnetic spectrum or radio waves that were sent out from an active sensor such as radar. Remote sensing collects raster data that can be further processed using different bands to identify objects and classes of interest, such as land cover.


When data is captured, the user should consider if the data should be captured with either a relative accuracy or absolute accuracy, since this could not only influence how information will be interpreted but also the cost of data capture.
After entering data into a GIS, the data usually requires editing, to remove errors, or further processing. For vector data it must be made "topologically correct" before it can be used for some advanced analysis. For example, in a road network, lines must connect with nodes at an intersection. Errors such as undershoots and overshoots must also be removed. For scanned maps, blemishes on the source map may need to be removed from the resulting raster. For example, a fleck of dirt might connect two lines that should not be connected.
 

Raster-to-vector translation
Data restructuring can be performed by a GIS to convert data into different formats. For example, a GIS may be used to convert a satellite image map to a vector structure by generating lines around all cells with the same classification, while determining the cell spatial relationships, such as adjacency or inclusion.


More advanced data processing can occur with image processing, a technique developed in the late 1960s by NASA and the private sector to provide contrast enhancement, false color rendering and a variety of other techniques including use of two dimensional Fourier transforms. Since digital data is collected and stored in various ways, the two data sources may not be entirely compatible. So a GIS must be able to convert geographic data from one structure to another. In so doing, the implicit assumptions behind different ontologies and classifications require analysis. Object ontologies have gained increasing prominence as a consequence of object-oriented programming and sustained work by Barry Smith and co-workers.
Projections, coordinate systems, and registration
Main article: Map Projection
The earth can be represented by various models, each of which may provide a different set of coordinates (e.g., latitude, longitude, elevation) for any given point on the Earth's surface. The simplest model is to assume the earth is a perfect sphere. As more measurements of the earth have accumulated, the models of the earth have become more sophisticated and more accurate. In fact, there are models called datums that apply to different areas of the earth to provide increased accuracy, like NAD83 for U.S. measurements, and the World Geodetic System for worldwide measurements.
 

Spatial analysis with GIS
GIS spatial analysis is a rapidly changing field, and GIS packages are increasingly including analytical tools as standard built-in facilities, as optional toolsets, as add-ins or 'analysts'. In many instances these are provided by the original software suppliers (commercial vendors or collaborative non commercial development teams), whilst in other cases facilities have been developed and are provided by third parties. Furthermore, many products offer software development kits (SDKs), programming languages and language support, scripting facilities and/or special interfaces for developing one's own analytical tools or variants. The website "Geospatial Analysis" and associated book/ebook attempt to provide a reasonably comprehensive guide to the subject. The increased availability has created a new dimension to business intelligence termed "spatial intelligence" which, when openly delivered via intranet, democratizes access to geographic and social network data. Geospatial intelligence, based on GIS spatial analysis, has also become a key element for security. GIS as a whole can be described as conversion to a vectorial representation or to any other digitisation process.
 

Slope and aspect
Slope can be defined as the steepness or gradient of a unit of terrain, usually measured as an angle in degrees or as a percentage. Aspect can be defined as the direction in which a unit of terrain faces. Aspect is usually expressed in degrees from north. Slope, aspect, and surface curvature in terrain analysis are all derived from neighborhood operations using elevation values of a cell's adjacent neighbours. Slope is a function of resolution, and the spatial resolution used to calculate slope and aspect should always be specified. Authors such as Skidmore, Jones and Zhou and Liu have compared techniques for calculating slope and aspect.
The following method can be used to derive slope and aspect:

The elevation at a point or unit of terrain will have perpendicular tangents (slope) passing through the point, in an east-west and north-south direction. These two tangents give two components, ∂z/∂x and ∂z/∂y, which then be used to determine the overall direction of slope, and the aspect of the slope. The gradient is defined as a vector quantity with components equal to the partial derivatives of the surface in the x and y directions.
The calculation of the overall 3x3 grid slope S and aspect A for methods that determine east-west and north-south component use the following formulas respectively:
 
 
Zhou and Liu describe another algorithm for calculating aspect, as follows:
 
Data analysis
It is difficult to relate wetlands maps to rainfall amounts recorded at different points such as airports, television stations, and schools. A GIS, however, can be used to depict two- and three-dimensional characteristics of the Earth's surface, subsurface, and atmosphere from information points. For example, a GIS can quickly generate a map with isopleth or contour lines that indicate differing amounts of rainfall. Such a map can be thought of as a rainfall contour map. Many sophisticated methods can estimate the characteristics of surfaces from a limited number of point measurements. A two-dimensional contour map created from the surface modeling of rainfall point measurements may be overlaid and analyzed with any other map in a GIS covering the same area. This GIS derived map can then provide additional information - such as the viability of water power potential as a renewable energy source. Similarly, GIS can be used compare other renewable energy resources to find the best

geographic potential for a region.
Additionally, from a series of three-dimensional points, or digital elevation model, isopleth lines representing elevation contours can be generated, along with slope analysis, shaded relief, and other elevation products. Watersheds can be easily defined for any given reach, by computing all of the areas contiguous and uphill from any given point of interest. Similarly, an expected thalweg of where surface water would want to travel in intermittent and permanent streams can be computed from elevation data in the GIS.
 

Topological modeling
A GIS can recognize and analyze the spatial relationships that exist within digitally stored spatial data. These topological relationships allow complex spatial modelling and analysis to be performed. Topological relationships between geometric entities traditionally include adjacency (what adjoins what), containment (what encloses what), and proximity (how close something is to something else).
 

Geometric Networks
Geometric networks are linear networks of objects that can be used to represent interconnected features, and to perform special spatial analysis on them. A geometric network is composed of edges, which are connected at junction points, similar to graphs in mathematics and computer science. Just like graphs, networks can have weight and flow assigned to its edges, which can be used to represent various interconnected features more accurately. Geometric networks are often used to model road networks and public utility networks, such as electric, gas, and water networks. Network modeling is also commonly employed in transportation planning, hydrology modeling, and infrastructure modeling.
 

Hydrological modeling
GIS hydrological models can provide a spatial element that other hydrological models lack, with the analysis of variables such as slope, aspect and watershed or catchment area. Terrain analysis is fundamental to hydrology, since water always flows down a slope. As basic terrain analysis of a digital elevation model (DEM) involves calculation of slope and aspect, DEMs are very useful for hydrological analysis. Slope and aspect can then be used to determine direction of surface runoff, and hence flow accumulation for the formation of streams, rivers and lakes. Areas of divergent flow can also give a clear indication of the boundaries of a catchment. Once a flow direction and accumulation matrix has been created, queries can be performed that show contributing or dispersal areas at a certain point.  More detail can be added to the model, such as terrain roughness, vegetation types and soil types, which can influence infiltration and evapotranspiration rates, and hence influencing surface flow. One of the main uses of hydrological modeling is in environmental contamination research.
Cartographic modeling
 

Geostatistics
Main article: Geostatistics
Geostatistics is a branch of statistics that deals with field data, spatial data with a continuous index. It provides methods to model spatial correlation, and predict values at arbitrary locations (interpolation).
When phenomena are measured, the observation methods dictate the accuracy of any subsequent analysis. Due to the nature of the data (e.g. traffic patterns in an urban environment; weather patterns over the Pacific Ocean), a constant or dynamic degree of precision is always lost in the measurement. This loss of precision is determined from the scale and distribution of the data collection.
To determine the statistical relevance of the analysis, an average is determined so that points (gradients) outside of any immediate measurement can be included to determine their predicted behavior. This is due to the limitations of the applied statistic and data collection methods, and interpolation is required to predict the behavior of particles, points, and locations that are not directly measurable.


Interpolation is the process by which a surface is created, usually a raster dataset, through the input of data collected at a number of sample points. There are several forms of interpolation, each which treats the data differently, depending on the properties of the data set. In comparing interpolation methods, the first consideration should be whether or not the source data will change (exact or approximate). Next is whether the method is subjective, a human interpretation, or objective. Then there is the nature of transitions between points: are they abrupt or gradual. Finally, there is whether a method is global (it uses the entire data set to form the model), or local where an algorithm is repeated for a small section of terrain.


Interpolation is a justified measurement because of a spatial autocorrelation principle that recognizes that data collected at any position will have a great similarity to, or influence of those locations within its immediate vicinity.


Digital elevation models, triangulated irregular networks, edge-finding algorithms, Thiessen polygons, Fourier analysis, (weighted) moving averages, inverse distance weighting, kriging, spline, and trend surface analysis are all mathematical methods to produce interpolative data.
 

Address geocoding
Main article: Geocoding
Geocoding is interpolating spatial locations (X,Y coordinates) from street addresses or any other spatially referenced data such as ZIP Codes, parcel lots and address locations. A reference theme is required to geocode individual addresses, such as a road centerline file with address ranges. The individual address locations have historically been interpolated, or estimated, by examining address ranges along a road segment. These are usually provided in the form of a table or database. The software will then place a dot approximately where that address belongs along the segment of centerline. For example, an address point of 500 will be at the midpoint of a line segment that starts with address 1 and ends with address 1,000. Geocoding can also be applied against actual parcel data, typically from municipal tax maps. In this case, the result of the geocoding will be an actually positioned space as opposed to an interpolated point. This approach is being increasingly used to provide more precise location information.
 

Reverse geocoding
Reverse geocoding is the process of returning an estimated street address number as it relates to a given coordinate. For example, a user can click on a road centerline theme (thus providing a coordinate) and have information returned that reflects the estimated house number. This house number is interpolated from a range assigned to that road segment. If the user clicks at the midpoint of a segment that starts with address 1 and ends with 100, the returned value will be somewhere near 50. Note that reverse geocoding does not return actual addresses, only estimates of what should be there based on the predetermined range.
 

Multi-criteria decision analysis
Coupled with GIS, multi-criteria decision analysis methods support decision-makers in analysing a set of alternative spatial solutions, such as the most likely ecological habitat for restoration, against multiple criteria, such as vegetation cover or roads. MCDA uses decision rules to aggregate the criteria, which allows the alternative solutions to be ranked or prioritised. GIS MCDA may reduce costs and time involved in identifying potential restoration sites.
 

Data output and cartography
Cartography is the design and production of maps, or visual representations of spatial data. The vast majority of modern cartography is done with the help of computers, usually using GIS but production of quality cartography is also achieved by importing layers into a design program to refine it. Most GIS software gives the user substantial control over the appearance of the data.
Cartographic work serves two major functions:


First, it produces graphics on the screen or on paper that convey the results of analysis to the people who make decisions about resources. Wall maps and other graphics can be generated, allowing the viewer to visualize and thereby understand the results of analyses or simulations of potential events. Web Map Servers facilitate distribution of generated maps through web browsers using various implementations of web-based application programming interfaces (AJAX, Java, Flash, etc.).
Second, other database information can be generated for further analysis or use. An example would be a list of all addresses within one mile (1.6 km) of a toxic spill.
 

Graphic display techniques
Traditional maps are abstractions of the real world, a sampling of important elements portrayed on a sheet of paper with symbols to represent physical objects. People who use maps must interpret these symbols. Topographic maps show the shape of land surface with contour lines or with shaded relief.
Today, graphic display techniques such as shading based on altitude in a GIS can make relationships among map elements visible, heightening one's ability to extract and analyze information. For example, two types of data were combined in a GIS to produce a perspective view of a portion of San Mateo County, California.


•    The digital elevation model, consisting of surface elevations recorded on a 30-meter horizontal grid, shows high elevations as white and low elevation as black.
•    The accompanying Landsat Thematic Mapper image shows a false-color infrared image looking down at the same area in 30-meter pixels, or picture elements, for the same coordinate points, pixel by pixel, as the elevation information.


A GIS was used to register and combine the two images to render the three-dimensional perspective view looking down the San Andreas Fault, using the Thematic Mapper image pixels, but shaded using the elevation of the landforms. The GIS display depends on the viewing point of the observer and time of day of the display, to properly render the shadows created by the sun's rays at that latitude, longitude, and time of day.


An archeochrome is a new way of displaying spatial data. It is a thematic on a 3D map that is applied to a specific building or a part of a building. It is suited to the visual display of heat-loss data.
 

Spatial ETL
Spatial ETL tools provide the data processing functionality of traditional Extract, Transform, Load (ETL) software, but with a primary focus on the ability to manage spatial data. They provide GIS users with the ability to translate data between different standards and proprietary formats, whilst geometrically transforming the data en route. These tools can come in the form of add-ins to existing wider-purpose software such as Microsoft Excel.
 

GIS data mining
GIS or spatial data mining is the application of data mining methods to spatial data. Data mining, which is the partially automated search for hidden patterns in large databases, offers great potential benefits for applied GIS-based decision making. Typical applications including environmental monitoring. A characteristic of such applications is that spatial correlation between data measurements require the use of specialized algorithms for more efficient data analysis.


 


کلمات کلیدی: GIS,geographic information system,spatial or geographical data,geographical information science,GIS techniques an,Raster-to-vector translation,Spatial analysis with GIS,Slope and aspect,


 پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
تلفن :
پیشنهاد:  
 

لازم به ذکر است اطلاعات سایت برپایه افزایش دانش فنی در پیشبرد دانش مهندسی است و این به منزله فروش محصولات نمی باشد
تمامی حقوق این پورتال , متعلق به شرکت آبراهه سازه می باشد
هرگونه کپی برداری از اطلاعات این پورتال فقط با ذکر منبع مجاز می باشد