معرفی کتاب

مرکز عایق ایران

عایق های رطوبتی و صوتی و حرارتی و گود های ساختمانی و سرما

   مشاور، طراح و مجری کلیه پروژه های عایق کاری در سطح ایران

 گروه عایق کاری صدا و حرارت و مجری در سطح ایران

   گروه آببندی و ایزولاسیون رطوبتی و مجری در سطح ایران

 
جهت راهنمایی و مشاوره با این شماره تماس بگیرید

 09155241800

لینک های مفید آمار سایت

تعداد کاربران آنلاین :  28

تاثير محيط های شهری بر پارامترهاي اقليمي

تاثير محيط های شهری بر پارامترهاي اقليمي(بارندگي، دما و باد)

چكيده:

شهرنشينی، افزايش جمعيت، توسعه شهرها، فعاليت های صنعتی، وجود ساختمان های بلند، پوشش های غير قابل نفوذ و نيز مصرف زياد انرژی انسانی، موجب انتشار مقدار بسيار زياد منابع آلاينده، گرد و غبار و ذرات ريز در هوا، مانند ازن، دود، مه و  هواويزها شده است. در نتيجه افزايش اين آلاينده ها، برخي از پارامترهاي محيطي از جمله محيط زيست، پرتو افکنی خورشيدی، دما، تبخير، رطوبت، بارندگی و باد نيز دست خوش تغييرات به سزايی گشته، بطوري كه اين مساًله، اخيراً مبحث آلودگی را به عنوان يک موضوع مهم مطرح ساخته است.

بنابر تعريف، آلودگي هوا يعني افزايش ميزان گازهاي سمي، ذرات ريز جامد و مايع در هوا در غلظت هايي كه تهديد كننده سلامتي انسان باشد. از مهمترين منابع آلودگي هوا مي توان به؛ منابع آلاينده وسايل نقليه، كارخانجات صنعتي، دود ناشي از آتش سوزي، گرده هاي گياهان، طوفانهاي شن و ماسه روان، گرد و غبار، فعاليت آتشفشاني و آتش سوزي جنگل اشاره نمود.

شرايط آتمسفری و کيفيت هوا دارای روابط متقابلی هستندکه می‌توانند بر پخش، غلظت يا حذف آلاينده‌های آتمسفری اثر داشته باشند. بطوريكه اين رابطه دو جانبه، به صورت تغييرات در مقياس خرد، مانند کاهش قابليت ديد، بارشهای اسيدی، جزيره گرمايی شهری و تغييرات در مقياس کلان خواهد بود.

تغييرات در مقياس کلان: 

 افزايش مقدار دی اکسيد کربن حاصل از سوختن مواد فسيلی موجب تشديد اثر گلخانه‌ای و افزايش دمای زمين می‌گردد.

تغييرات در مقياس خرد:

کاهش قابليت ديد-کاهش قابليت ديد بيانگر مخاطرات ايمنی و از لحاظ ظاهر ناخواسته است. ذرات در اندازه‌هايی بين µm 38/0 تا 76/0 و مولکولهای گاز بويژه دی اکسيد سولفور -آلاينده‌های اصلی هستند که در کاهش قابليت ديد نقش دارند- اين آلاينده‌ها نور را جذب و منتشر می‌سازند.

بارش های اسيدی:

نهشت مرطوب (Wet deposition) باران اسيدي را مي توان نتيجه مستقيم خودپالايي هوا دانست. بعبارت ديگر قطره هاي آب يعني سازندگان ابرها به طور پيوسته ذرات معلق و گازهاي محلول در آب را جذب كرده و به همين دليل به هنگام شروع بارش ناپاكي هاي هوا از جمله تركيبات نيتروژن و سولفات شسته و به اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك تبديل شده و از جو وارد ليتوسفر و هيدروسفر مي شوند.

نهشت خشک (Dry deposition)ذرات آلاینده اسیدی کننده مانند 2SO و Noxها در تولید سولفات و نيترات ها نقش مهمي دارند . نقش نهشت خشک بیشتر در مورد ساختمانها و سایر وسایل در مناطق شهری اهمیت دارد.


جزيره گرمايی شهری

جزیره گرمایی

 

يکی از تغييرات آب و هوايی ناشی از شهرنشينی پيدايش دماهای بسيار زياد در قسمتهای مرکزی مناطق انبوه شهری است که از مرکز به بيرون شهر کاهش می يابد.

جزيره گرمايی شهری نتيجه تأثيرات پيچيده فرآيندهای شهری روی اقليم آن است. جزيره گرمايی به دليل تخريب موازنه گرما در فضای شهری به وجود آمده است که در مناطق شهری مقداری گرمای مصنوعی در نتيجه فعاليت کارخانه ها، تهويه ساختمان ها، تردد وسايل نقليه و گرمای هدر رفته از ساختمان ها و گرمای حاصل از متابوليسم جمعيت متراکم و آلودگی هوا و کاهش تبخير و تعرق می باشد.

دلايل ايجاد جزيره گرمايی شهری (UHI)

- ساختمان های بی قاعده و نامنظم در شهرهای بزرگ، نمايانگر يک جزيره گرمايی است. بررسی دمايی، تفاوتی حدود10 تا 15 درجه سانتيگراد را بين مرکز شهر و پيرامون آن نشان می دهد.

- سطوح غير قابل شهرها نفوذ (فضاهای سنگ فرش شده و سطوح بتونی و سنگی ساختمان ها)، گرمای نهان مورد استفاده تنها جزء کوچکی از گرمای منتج از تبخير و تعرق نواحی پيرامون شهر را ادامه می دهد.

جزيره گرمايی

تغيير دما:  مهمترين اثر جزيره گرمايی افزايش دمای شهرها نسبت به مناطق اطراف آن است.. جزاير گرمايی نه تنها خود باعث افزايش دما می شوند بلکه می توانند باعث افزايش شدت و مدت موج گرما در شهرها شوند.

تغيير الگوی وزش باد: شهر نه تنها سرعت و جهت باد را به دليل وجود ناهمواری و نيز به وسيله کاناليزه شدن در کوچه ها و خيابانها، تغيير می دهد، بلکه همچنين به دليل اثر جزيره گرمايی شهری بادهای گرم از جمله نسيم ها را به وجود می آورد.   انحراف جهت بادها به علت وجود ساختمان ها و ديگر ناهمواری های موجود در شهر ايجاد می شود.

تغييرات بارندگی: رطوبت نسبی و مقدار بخار آب- اثر شهرنشينی در بارندگی بر اساس ويژگي های آب و هوايی منطقه پيچيده و متغير است. مقدار بخار آب در هوا به ميزان کمی دگرگون می شود. تغيير مه آلودگی با توجه به تراکم شهری يا قسمتهای مختلف آن متغير است. تغيير شکل بارندگی ها نيز به اقليم منطقه، فصل و نوع توده هوا بستگی دارد.

مه: اثر شهر نشينی در انواع مه متناقض است. در حقيقت، جو شهر شامل گرد و غبار و ذرات ريز معلق در هوا در اطراف ذرات بخار آب است که می توانند به هم متصل و اشباع شوند. اين نکته به اثبات رسيده است که تشکيل مه در شهرهای بزرگ دو برابر نواحی توسعه نيافته است. نتايج بسياری از پژوهش ها حاکی از آن است که شهر نشينی موجب هوای مه آلود در شهرها می شود. اين افزايش ممکن است در تابستان به 30 درصد و در زمستان به 100 درصد برسد (وايسبرگ، 1916).

بارندگی: کنش جزيره گرمايی در بارندگی ها همچنين بنا به تغييرات و اختلافات پايداری و نا پايداری توده هوا گوناگون است. مطالعه اثر شهرنشينی در بارندگی بسيار پيچيده است. در بسياری از منابع، آمده است که هوای ابری و بارندگی تا بيش از 10 در صد افزايش می يابد. مهمترين دلايل برای اثبات اين پديده، افزايش ناهمواری، آلودگی جوی و گرما است.

جزیره گرمایی و گرمایش جهانی :جزایر گرمایی اختلاف دما را در مقیاس محلی و معمولا بین مناطق شهری و روستایی بیان می کنند ، درحالی که ، گرمایش جهانی  به افزایش تدریجی دمای سطح زمین اشاره دارد. اگر چه آنها دو پدیده متمایزند ، اما در فصل تابستان جزایر گرمایی ممکن است از طریق افزایش تقاضا برای تهویه هوا در گرمایش جهانی سهیم باشند. که این نیاز به احداث نیروگاه های  بیشتر برای خنثی کردن اثر گرمایی ناشی از گازهای گلخانه ای را به دنبال خواهد داشت. از این رو راهبردهای کاهش جزایر گرمایی ، اثر آنها در گرمایش جهانی را هم می توانند خنثی کنند.

 

مهمترین راه های کاهش اثرات جزیره گرمایی در شهرها عبارتند از :

1.کاشت درخت و افزایش پوشش گیاهی

2.كاربرد رنگ های روشن در بافت شهری

3.نصب سقف های سبز (بام سبز گسترده، بام سبز متمرکز، بام سبز هیبرید (ترکیبی)).

4.اتخاذ تدابیر مناسب در تولید خودرو

5.استفاده از آجر به جای بتون.

 

نتیجه گیری :

هر چند که تأثیر پدیده جزیره گرمایی در بسیاری از شهرها فراگیر شده است. این اثر با توجه به عوارض زمینه ، اقلیم و گسترش عمودی و افقی شهر متفاوت می گردد. مقدار پتانسیل انرژی گرمایی که توسط ساختمان ها گردآوری می شود ، به شرایط گوناگونی بستگی دارد. برای یافتن راه حل بهتری برای آن باید مسأله را هم بهتر درک کرد. کم کردن دما در جزیره گرمایی ، به معنای پیشگیری از هدر رفتن سرمایه ، ذخیره سازی انرژی و پول و جلوگیری از آلودگی هوا و آثار زیان بار آن و در نهایت تندرستی و سلامت جسمی ، روحی و روانی جامعه است.

 

پیشنهادها :

1.رسم روزانه نیمرخ قائم دما درون لایه مرزی سیاره ای.

2.برپایی بالن های ثابت و نصب حس گرها در ارتفاعات مشخص برای استخراج داده های مورد نظر.

3.استفاده از آسفالت روشن به جای آسفالت تیره رنگ.

4.استفاده از رنگ روشن در ساخت سقف و حتی نمای ساختمان ها به همراه عایق بندی گرمایشی ساختمان و استفاده از شیشه های دو جداره.

5.افزایش فضای سبز به هر اندازه و در هر جای ممکن ، به ویژه کمربند شهرها در جهت باد غالب.

6.اجرای طرح سقف های سبز.

و.....

 

مصطفي اكبري

1-كارشناس ارشد هوا شناسي كشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس الكترونيكي:    makbari.yn@gmail.com

همراه:    9155241800  98 +

 

 

مرتضي اكبري

2- عضو هيات علمي دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست، دانشگاه فردوسي مشهد، گروه مديريت مناطق خشك وبياباني

آدرس الكترونيكي: M_Akbari@um.ac.ir

تلفن:    8763234-8763235   511  98+

همراه:    9155183055  98 +

فاكس:  8788805   511  98+ 

 


کلمات کلیدی: تاثير محيط های شهری پارامترهاي اقليمي,بارندگي, دما ,دکتر مرتضی اکبری, مصطفی اکبری ینگه قلعه, باد, شهرنشينی, افزايش جمعيت, توسعه شهرها, فعاليت های صنعتی, وجود ساختمان های بلند, پوشش های غير قابل نفوذ , انرژی انسانی, آلاينده, گرد و غبار , دکتر مرتضی اکبری, مصطفی اکبری ینگه قلعه


 پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
تلفن :
پیشنهاد:  
 

لازم به ذکر است اطلاعات سایت برپایه افزایش دانش فنی در پیشبرد دانش مهندسی است و این به منزله فروش محصولات نمی باشد
تمامی حقوق این پورتال , متعلق به شرکت آبراهه سازه می باشد
هرگونه کپی برداری از اطلاعات این پورتال فقط با ذکر منبع مجاز می باشد