معرفی کتاب

مرکز عایق ایران

عایق های رطوبتی و صوتی و حرارتی و گود های ساختمانی و سرما

   مشاور، طراح و مجری کلیه پروژه های عایق کاری در سطح ایران

 گروه عایق کاری صدا و حرارت و مجری در سطح ایران

   گروه آببندی و ایزولاسیون رطوبتی و مجری در سطح ایران

 
جهت راهنمایی و مشاوره با این شماره تماس بگیرید

 09155241800

لینک های مفید آمار سایت

تعداد کاربران آنلاین :  38

توپوگرافی

تعریف توپوگرافی :

توپوگرافی

چنانچه در نقشه ای وضع ارتفاعی و مسطحاتی قطعه زمین مشخص شده باشد، به این نقشه ها ، نقشه های توپوگرافی گفته می شود. در این نقشه ها ارتفاعات را به طور معمول با خطوط تراز (منحنی میزان) نشان می دهند. نقاطی که بر روی یک خط منحنی قرار دارند از ارتفاع یکسانی برخوردارند.

تعریف پیمایش :

 برای تهیه نمودن نقشه یک منطقه از زمین باید در ابتدا یکسری نقاط دنبال هم را بر روی زمین آن منطقه مشخص نموده و موقعیت آنها را تعیین کنیم . از متصل نمودن این نقاط به همدیگر کثیر الاضلاع به شکل باز یا بسته حاصل می شود که اسکلت نقشه را تشکیل می دهد . برای مشخص نمودن موقعیت مسطحاتی نقاط نامبرده باید عملیاتی انجام  شود که به  مجموعه  آنها  ((پیمایش )) گفته می شود . بنابراین می توان پیمایش را به صورت زیر تعریف نمود:

(( به عملیاتی  که  برای  مشخص شدن  موقعیت  مسطحاتی مجموعه ای از نقاط دنبال هم در یک منطقه از زمین انجام می شود، پیمایش گفته می شود . ))

هدف اصلی از انجام پیمایش تثبیت نقاط معینی است که توسط آنها به توان نقاط تفضیلی که بعداً برداشت می شوند مختصات داد . نقاط پیمایشی باید نسبت به نقاط تفضیلی ، دقت برداشت بیشتری داشته باشند.

 

عملیات صحرایی  شامل مراحل زیر می باشد که به طور کامل توضیح داده می شود :

1-تحویل زمین

2-انتخاب ایستگاه های اصلی

3-تثبیت ایستگاه ها

4-ژیزمان ورودی

5-مختصات ورودی

6-اندازه گیری های شبکه اصلی (طول ها و زوایا و اختلاف ارتفاع ها )

7-برداشت

1 -تحویل زمین :

در ابتدا باید منطقه ای را که قرار است نقشه آن را تهیه نماییم مورد بررسی و شناسایی قرار داده تا از وضعیت عوارض و مشکلات و موانع موجود در آن و.... مطلع شویم . به صورت همزمان یک کروکی کلی همراه با توضیحات لازم تهیه می کنیم تا در موقع انتخاب نقاط مبنا در محل های مناسب دچار سردر گمی نشویم . برای تحویل گرفتن منطقه  در صورتی که منطقه عملیاتی وسعت کمی داشته باشد تحویل آن به صورت عینی می باشد . اما اگر منطقه ما وسعت زیادی داشته باشد با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس که از طریق عکس های هوایی تهیه شده است منطقه را شناسایی می کنیم.

 

2-انتخاب ایستگاه های اصلی :

* رئوس پیمایش در نقاطی انتخاب می گردند که تا حد امکان از محل قرار گرفتن آنها عوارض بیشتری در منطقه را بتوان دید . به همین دلیل نقاطی که مرتفع ترند انتخاب می شوند .

* هر راس پیمایش به منظور امکان اندازه گیری زوایا باید به رئوس قبل و بعد از خود دید داشته باشند.

* رئوس باید طوری انتخاب گردند که بتوان بر روی آن ها ایستگاه گذاری نمود .

* برای کاهش دادن خطاها در اندازه گیری باید نقاط نسبت به هم نزدیک بوده و تا حد امکان زوایا به صورت همگن در نظر گرفته شود .

 

3-تثبیت ایستگاه ها :

بعد از انتخاب ایستگاه ها در مرحله بعد بایستی ایستگاه های انتخاب شده را تثبیت نماییم که این عمل با ملات سیمان و قرار دادن یک میله فولادی داخل ملات که میله فولادی به اندازه 5 سانتی متر از سطح سیمان بیرون می باشد انجام می شود .این عمل به این جهت است که نقطه بنچ مارک شبکه اصلی در راستای مسطحاتی و ارتفاعی ثابت بماند که در این عملیات ، شبکه پیمایش ، چهار ضلعی بسته می باشد .

 

4-ژیزمان ورودی :

به دلیل اینکه در این عملیات یک شبکهLocal  (محلی ) تهیه گردیده است از این رو ژیزمان فرضی را برروی  یکی از اضلاع شبکه در نظر می گیریم واندازه این ژیزمان را به کمک مختصات های نقاط رئوسی که   به دست  آورده ایم محاسبه می نماییم  .

 

5-مختصات ورودی :

به دلیل اینکه در این عملیات یک شبکه Local(محلی) تهیه گردیده است به یکی از رئوس شبکه  مختصا تی فرضی برای انجام محاسبات اعمال می کنیم (100و1000و1000).

  مرحله بعد اندازه گیری های شبکه اصلی می باشد که اندازه گیری ها شامل اندازه گیری زوایای داخلی شبکه ،اندازه گیری اختلاف ارتفاع رئوس شبکه  واندازه گیری طول اضلاع شبکه است .

 

 6-اندازه گیری های شبکه اصلی (زوایا و اختلاف ارتفاع و اندازه گیری طول ها )

اندازه گیری زوایای داخلی شبکه :

برای تعیین زوایای افقی داخلی شبکه، هر زاویه را 3 کوپل قرائت می کنیم که پس از میانگین گیری این 3 کوپل ، زاویه هر راس را به دست می آوریم . بعد از تعیین زوایا برای محاسبه خطای بست زاویه ای از فرمول استفاده می کنیم

  2n-4)×90 )-iα ∑   e =

بایستی این خطا در حد مجاز باشد که این حد مجاز از فرمول         2.5dα×(√n/p)± ε  ، تعیین می گردد  .  لازم به ذکر است که مقدار دقت زاویه ای دوربین و n تعداد زوایا و p تعداد کوپل های خوانده شده می باشد . که پس از انجام محاسبات برای سر شکنی زوایا باید مقدار خطای به دست آمده را به نسبت مساوی در تمامی زوایا اعمال کنیم .

 اندازه گیری اختلاف ارتفاع :

برای تعیین اختلاف ارتفاع بین ایستگاه ها از تراز یابی رفت و برگشت بین رئوس شبکه استفاده می کنیم وبعد از تعیین اختلاف ارتفاع بین ایستگاه ها و محاسبه ی خطای ترازیابی که از فرمول 12mm√Dkm ±  ε =(تراز یابی درجه 3) به دست می آید در صورتیکه این مقدار در حد مجاز باشد برای شبکه قابل قبول خواهد بود.سپس باید این  خطا را در ارتفاعات رئوس سرشکن نمود .

 اندازه گیری طول ها :

برای اندازه گیری طول ها بر روی ایستگاه مستقر شده و به ایستگاه مجاورش نشانه روی می کنیم و به تعداد 5 بار اندازه گیری می کنیم . سپس میانگین آن ها را محاسبه می کنیم . این کار را برای تمامی ایستگاه ها انجام می دهیم.

 

7-برداشت :

جمع آوری اطلاعات لازم از قبیل خط القعرها وخط الراس هاوهمچنین نقاطی که چگونگی سطح ارتفاعی زمین را نشان می دهند را برداشت می گو ییم . که در این عملیات برداشت های انجام شده به صورت X,Y,Z  هستند .

 

سرشکنی :

برای به دست آوردن مختصات رئوس شبکه نیاز به داشتن یک مختصات فرضی از یک راس شبکه که در این عملیات (1000،1000،100) است داریم که با استفاده از فرمول های زیر به دست می آیند :

 Xn = Xn-1+Li Sin (Gi)                                    

    Yn = Yn-1+Li Cos (Gi)   

 با داشتن طول های اضلاع و ژیزمان هر امتدادو به کمک مختصات معلوم راس Aوفرمولهای بالا می توان مختصات هر راس را محاسبه نمود.که پس از طی مراحلی باید دوباره به مختصات راس Aرسیم.اما بنا به دلایلی به مقداری خطا دست پیدا می کنیم.که در صورت مجاز بودن آن باید این مقدار خطا را  درتما می  رئوس از طریق فرمول زیر سرشکن کرد: و مقدار تصحیح برای هر راس را اعمال می کنیم که بعد از تصحیح شبکه می توانیم از منطقه برداشت نماییم . برای برداشت عوارض از منطقه بر روی یک ایستگاه دوربین را مستقر می کنیم و با صفر صفر کردن به شمال شبکه اقدام به برداشت عوارض می کنیم ، که بایستی برای هر ایستگاه گذاری ارتفاع دوربین ورفلکتور به دوربین معرفی شود .

 ترازیابی :

کلیه عملیاتی که منجر به مشخص نمودن ارتفاع نقاط یا اختلاف ارتفاع بین نقاط شود را ترازیابی گویند . ترازیابی به زبان فرانسوی (نیولمان Nivellement ) وبه زبان انگلیسی  Levelling گفته می شود . مشخص است که به سبب بزرگی فواصل میان نقاط و اختلاف ارتفاعشان ، تعیین نمودن اختلاف ارتفاع یک منطقه در دهانه بزرگ ممکن نمی باشد و باید این کار در مراحل مختلف با انتخاب نقاط واسطه ای صورت گیرد از این روتعیین اختلاف ارتفاع مطلق یا نسبی یک نقطه نسبت به سطح تراز به تعیین اختلاف ارتفاع آن ها نسبت به نقاط معلوم منجر می گردد به همین سبب در ترازیابی بیشتر به تعیین اختلاف ارتفاع بین نقاط پرداخته می شود .

 هدف از تراز یابی :

1-   مشخص نمون شکل واقعی یک قطعه زمین از نظر پستی و بلندی

2-   مشخص نمودن شیب یک امتداد یا سطح

3-   ایجاد سطوح افقی یا کنترل افقی بودن سطوح

 ترسیم :

پس از برداشت کافی عوارض مصنوعی و طبیعی با دوربین توتال استیشن ، کلیه عوارض دارای موقعیت مسطحاتی وارتفاعی هستند . بعد از تعیین موقعیت نقاط ، بایستی با استفاده از این نقاط منطقه را مثلث بندی کنیم . سپس با استفاده از انترپولاسیون ، نقاط با ارتفاع یکسان را به دست آوریم که در واقع با انترپولاسیون منحنی ها ی میزان تهیه می گردند . در این پروژه تهیه منحنی های میزان ، با استفاده از نرم افزار Land  انجام گردید که با معرفی نقاط برداشتی و ایستگاه ها و انجام مراحل مختلف نقشه توپوگرافی تهیه می گردد . پس از تهیه نقشه توپوگرافی می توان بر روی آن پروژه های عمرانی نظیر راه ، ساختمان ، سد ، دکل گذاری و خطوط انتقال نیرو و ... را طراحی نمود .

 

پیاده سازی نقاط  :

برای پیاده سازی نقاط با استفاده از توتال استیشن دو روش عمده وجود دارد :

1-   با استفاده ازاستخراج طول و زاویه نقاط طراحی شده

2-   با استفاده از استخراج مختصات  نقاط طراحی شده 

                                                                                                             

در روش اول با استفاده از نرم افزارهای طراحی از قبیل اتوکد و مایکرو استیشن و... می توان طول نقاط طراحی شده را از هر ایستگاه به دست آورد وهمچنین زاویه این نقاط را نسبت به یک امتداد مشخصی از شبکه تعیین نمود ، و با اعمال این طول ها و زوایا در منطقه وبا استفاده از دوربین نقاط طراحی شده را پیاده نمود. اما  در روش  دوم مختصات ها ی نقاط طراحی شده را به دست آورده سپس این مختصات ها را به دوربین داده که این بار می توان با در دست داشتن مختصات، به پیاده سازی نقاط از هر ایستگاه شبکه، اقدام کنیم.

 


کلمات کلیدی: تعریف توپوگرافی, برای پیاده سازی نقاط , توتال استیشن, برای پیاده سازی نقاط با استفاده از توتال استیشن, استخراج طول و زاویه, نرم افزار Land , انترپولاسیون ,منحنی ها ی میزان, پروژه های عمرانی نظیر راه , ساختمان , سد, دکل گذاری , خطوط انتقال نیرو, برداشت کافی, عوارض مصنوعی و طبیعی, هدف از تراز یابی, پستی و بلندی, ترازیابی, نیولمان Nivellement , زبان انگلیسی ,Levelling سطح تراز , اختلاف ارتفاع, خط القعرها ,خط الراس ,سطح ارتفاعی زمین, زوایای افقی داخلی شبکه, تعریف پیمایش, عملیات صحرایی, ژیزمان ورودی, عکس های هوایی, راس پیمایش , اندازه گیری زوایا, بنچ مارک ,شبکه اصلی, تعیین اختلاف ارتفاع بین ایستگاه هاو تراز یابی رفت و برگشت, رئوس شبکه


 پیشنهادات و انتقادات

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :  
تلفن :
پیشنهاد:  
 

لازم به ذکر است اطلاعات سایت برپایه افزایش دانش فنی در پیشبرد دانش مهندسی است و این به منزله فروش محصولات نمی باشد
تمامی حقوق این پورتال , متعلق به شرکت آبراهه سازه می باشد
هرگونه کپی برداری از اطلاعات این پورتال فقط با ذکر منبع مجاز می باشد