جهت درزگیری، پر کردن و آب بندی در مواد زیر بکار می رود :

– فواصل میان قطعات و اسلیب های بتنی کف.

– درزهای دیوارهای بتنی .

– درزهای بین سطوح بتنی و فلزی .

– درزهای بین سطوح فلزی .

– شیارهای انبساط پل های فلزی .

– اتصالات دور سازه های بتنی مرتعش و سطوح بتنی مجاور .

– درز اتصالات میان سطوح افقی و عمودی .

– پرکردن درز ژوئن و درز انبساط.

– پرکردن دور لوله ها.

– ترمیم مخازن فلزی.