جهت افزایش راندمان آبیاری و کارائی مصرف آب اقدامات زیر پیشنهاد می گردد:

۱- توسعه و اصلاح شبکه های مدرن انتقال و توزیع آب.

۲- اعمال برنامه آبیاری علمی (انجام آبیاری به اندازه مورد نیاز) بر اساس نیاز آبی گیاه که در سیستم های اتوماتیک بصورت نرم افزاری محاسبه می شود.

۳-بکارگیری متدهای جدید آبیاری با توجه به درجه اتوماسیون هر واحد آبیاری.

۴-توسعه ،ترویج و آموزش آبیاری و افزایش آگاهی کشاورزان از نحوه کنترل سیستم ها.

۵-بررسی الگوی کشت در مناطق مختلف کشور و در صورت نیاز تغییر آن به منظور افزایش کارائی مصرف آب و تعریف و اعمال آن به نرم افزار کنترل کننده.

در مزارع بزرگ که با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم ، برنامه ریزی جهت کارکرد متوالی یا موازی واحدهای آبیاری با توجه به نیاز آبی هریک از گیاهان زیر کشت و توالی شبانه روزی آنها، ضرورت دارد .

برنامه کنترلی سیستم اتوماسیون آبیاری می بایست، بر مبنای Data base متشکل از اطلاعات لازم برای هر گیاه در طول فصل آبیاری که با دقت روزانه می باشد، قادر به ایجاد تعادل در توالی آبیاری باشد.

بنابراین محاسبه دقیق و روزانه نیاز آبی هر یک از گیاهان ، شناسایی دقیق منابع تامین آب کشاورزی و ظرفیت آنها و … پارامترهای کنترلی نرم افزار جهت به حداقل رساندن میزان آب مصرفی در عین حال برآورده شدن کامل نیاز آبی گیاه می باشند.

با استفاده از امکان مونیتورینگ و کنترل از راه دور سیستم های آبیاری، اینترلاک های لازم فیمابین تجیهیزات مختلف واحدهای آبیاری اعم از چاه ها، حوضچه ها ، ایستگاههای پمپاژ و سیستم های آبیاری تحت فشار فراهم شده و مثلاً بوسیله اندازه گیری تبخیر و تعرق هوا(ETO) و با توجه به نوع گیاه (KC) و اندازه گیری میزان بارندگی، برنامه آبیاری گیاه و در نتیجه واحد آبیاری مشخص می شود ، الکتروپمپ های چاه ها و شیرهای برقی مربوط به هرواحد آبیاری متناسباً فعال یا غیرفعال می گردند.

به این منظور با نصب تجهیزات کنترل اتوماتیک سیستم آبیاری وکنترل از راه دور و سیگنال های فرمان ،پارامترهای زراعی مختلفی همراه با اطلاعات هیدرولیکی شبکه و پارامترهای هواشناسی بصورت لحظه ای مونیتور (پایش) و بوسیله اینترلاک هایی که توسط سیستم فراهم می شود، کنترل می گردند .

کنترل مقدار آب لازم برای گیاه با توجه به نوع گیاه و پارامترهای هواشناسی مانند نم نسبی، سرعت و جهت باد، درجه حرارت، ساعات آفتابی و میزان بارندگی انجام می گیرد و همزمان از طریق کنترل دور الکتروپمپ ها، دبی و فشار مورد نیاز شبکه درحد مطلوب کنترل می شود.