اسکیمر همانطور که از نام آنها نیز پیداست به عنوان یک صافی عمل می کنند و مو، برگ ها و آلودگی های دیگر که بر روی سطح آب وجود دارند را به وسیله سبدی که در داخلشان وجود دارد جمع آوری می نمایند.

اسکیمر ها با جلوگیری از ورود ذرات بزرگ به مسیر لوله کشی از مسدود شدن لوله ها جلوگیری می نمایند. آلودگی هایی کوچکی که از سبد عبور می کنند نیز توسط فیلتر تصفیه از آب گرفته می شوند بطور معمول اسکیمرها را بر روی دیواره عرضی قسمت عمیق استخر نصب می نمایند.

-ویژگی های اسکیمر

اسکیمرجهت جمع آوری آلودگی های روی سطح آب به کار می رود همچنین وظیفه آن انتقال آب سطحی به فیلتر تصفیه می باشد. در استخر هایی که از سیستم سرریز استفاده نشده نصب اسکیمر ضروری می باشد.در برخی از استخر ها هم در کنار جارو های هیدرولیکی های واتر از اسکیمر هم استفاده می کنند که این امر باعث کاهش هزینه برای مشتریان عزیز می گردد.

-طریقه نصب اسکیمر استخر

-اسکیمر در هنگام بتن زیری یا آجرچینی دیواره استخر درعرض و دیواره قسمت عمیق استخر نصب می گردد.
-به طوری که قسمت درب بالای آن همسطح کف سازی باشد
-اسکیمرها بسته به سایز دارای خروجی 1/12 و یا 2 اینچ می باشد.
-درقسمت دریچه اسکیمر فلوتر آن قرار دارد که نقش مهمی را در عملکرد دستگاه بر عهده دارد.
-فلوتر اسکیمر با آب بالا آمده و به دستگاه صرفا اجازه اسکیم کردن سطح رویی آب را می دهد.
-مانع برگشتن ذرات به علت تلاطم آب به سمت استخر .