-بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز چیست؟

بام سبزمتمرکز یا روف گاردن متمرکز یا متراکم” Intensive Roof” اصولا همانند محوطه های روی سطح زمین طراحی می شوند.

پیاده روها، نیمکت ها، زمین های بازی یا حتی استخرها به عنوان اجزای اضافی به بام اضافه شده و پوشش گیاهی شامل درختان، درختچه ها و بوته هایی است که روی سطح زمین قابل کشت هستند.

از این رو نیازمند نگهداری، آبیاری و سایر مراقبت های مرسوم فضاهای سبز روی زمین بوده و به دلیل وزن سنگین تر، یا باید روی بام هایی بنا شوند که ساختمان آن ها ظرفیت بار بیشتری دارند و یا سازه ساختمان، از قابلیت تقویت برای تطبیق بار اضافی برخوردار است.

 

-مشخصات بام سبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز

-عمق بستر کاشت بام های متمرکز، از 20 تا 60 سانتی متر متغیر است.

-در حالت اشباع با آب، باری حدود 290 تا 970 کیلوگرم بر مترمربع به وزن بام اضافه می کنند.

-به دلیل بار وزنی قابل توجه این نوع بام ها، طراحی سازه های بام از اهمیت ویژه ای برخوردار و به همان نسبت نیز پرهزینه تر می باشد.

-بهترین گزینه برای این نوع بام سبز، احداث آن روی ساختمان های جدید و در نظر گرفتن بار اضافی بام در طراحی و محاسبات سازه اولیه ساختمان است.

 

Intensive Green Roof-

Garden Roof, Roof Garden – An intensive green roof system is characterized by its variety of vegetation ranging from herbaceous plants to small trees with professionel maintenance and advanced green roof irrigation systems

A typical growing medium depth of an intensive green roof is 6 inches or more

Intensive green roofs offer a great potential for design and biodiversity

This system supports everything from small personal/home gardens to full scale public parks

Plant selection and design greatly affects the maintenance required for the upkeep of these roofs. Rooftop farms, urban roof farms or vegetable farms on roofs are clearly intensive green roofs and require higher nutrient applications and focused maintenance