-ویژهء فضای سبز پشت بام، روف گاردن، تراس سبز.

-بستر مناسب برای کشت های گلخانه روف گاردن و بالکن گاردن.

-کشت گیاهان زینتی روف گاردن یا بام سبز یا باغ بام.

-کشت درختچه ها روف گاردن.

-کاشت درخت های روف گاردن.

-کاشت چمن طبیعی روف گاردن.

-کشت گیاهان فصلی بام سبز یا باغ بام.

،باغات و …