ژئوگريد کاشت گونه گیاهی روی شیب

ژئوگرید با اندازه 200* 200 ميليمتر يا 150 * 150 ميليمترنیاز است.

سپس شبکه ژئوگرید را روی سطح مدنظر اجراو مهار انجام می دهیم.

ابتدا و انتهای شیب، ژئوگرید را باید به طور اصولی مهار نمود.

-الزامات ژئوگرید برای کاشت گونه گیاهی

-ظرفيت زهکشي خوب.

-زاويه اصطکاک داخلي مناسب.

-تراکم مناسب خاک.

-خاک مناسب براي رشد گياه.

-امتیازات ژئوگرید برای کاشت گونه گیاهی

-افزايش مقاومت برشي خاک.

-جلوگیری از فرسايش هاي ناشي از باد و باران.

-کشت گونه گياهي در شیب.

-نحوه اجراژئوگرید برای کاشت گونه گیاهی

-سکو مهار.

-قلاب عصای.

-قلاب نعل اسبی بابت اورلب ژئوگرید.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد