کاربرد ژئوگريد در زيرسازي جاده ها و معابر

يکي از مهمترين عوامل موثر در طراحي و ساخت مسير هايي که از زمين هاي سست عبور مي کنند.

تقويت و تثبيت بستر راه (Subgrade) مي باشد که در صورت عدم دسترسي به بستر مناسب، روسازي راه (Pavement) نيز به تدريج از بين خواهد رفت.

بدين منظور مي توان از شبکه هاي در حدفاصل بستر(Subgrade) و زير اساس (Subbase) استفاده نمود.

-ویژگی استفاده از ژئوگريد ها در زيرسازي آسفالت

-جلوگيري از پديده فرورفتگي سريع آسفالت (Rutting).

-افزايش عمر آسفالت.

-جلوگیری ازعوارضي مانندخستگي زودرس.

-مانع موج افتادگي.

-جبران مقاومت کششي آسفالت.

-ممانعت ازترک خوردگي (Reflection Cracking).

-عملکردهای اصلی شبکه های ژئوگرید در راه سازی

-تسلیح و تقویت لایه ها.

-جداسازی لایه ها.

-زهکشی و فیلتراسیون(تحت شرایط خاص).

-عملکرد جداسازی.

-امتيازات ژئوگريد در زیرسازی جاده و معابر

-از فرار مصالح Subgrade و تداخل Subbase و Subgrade جلوگيري مي نمايند.

-با توزيع يکنواخت بار بر روي سطح وسيع خود نشست را به حداقل مي رساند.

-ضمن افزايش مقاومت کششي به کمک اصطکاک بين شبکه و خاک، به مقاومت برشي خاک نيز مي افزايد.

-به علت شکل مشبک خود سبب کاهش و حذف فشار آب منفذي مي گردد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد