آشنایی با عایق مخازن فشار منفی

اگرساختمان دربرابرنفوذ نم ورطوبت عایقکاری نگردد، باعث ایجاد باکتری ها و کپک ها و شوره زدن می گردد.

این نم زدگی باعث کاهش عمردیواره، نما وحتی فنداسیون ساختمان می گردد.

به همین دلیل جهت جلوگیری ازبروزورشد چنین مشکلاتی نیازبه آببندی وعایقکاری رطوبتی است.

وقتی صحبت ازعایقکاری رطوبتی و آببندی می شود یعنی باید پوشش یا غشایی داشته باشیم که به سطح اعمال شود و بتواند درمقابل نشت ونفوذ آب مقاومت کند.

امااین مسئله مطرح می گردد که این نشت ونفوذ درچه جهتی می باشد.

-معرفی انواع آببندی

هنگام آببندی یک سطح دو حالت ازنظرفنی دسته بندی می شود:

-اگرفشارآب ازپشت سطح آب بندی شده باشد، عملیات آب بندی را، آب بندی فشارمنفی می نامند.

-اگرفشارآب ازسمت داخل برروی سطح آب بندی باشد، آب بندی فشارمثبت می نامند.

-ویژگی عایق فشارمنفی

-پایه آب، بدون بو و سمیت.

-ضدخزه وقارچ وجلبک.

-مقاوم به اشعه uv.

-مقاومت بالا.

-انعطاف پذیر.

-اجرای آسان و سریع.

کاربردعایق فشارمنفی

1-آب بندی فشارمنفی چاله های آسانسور می باشد.

از آنجا که چاله های آسانسور درتراز پایین ساختمان ها می باشند و قطعات الکتریکی دراین چاله های حضور دارند، معمولا نشت آب ازپشت دیواره چاله آسانسور

مشکلات بسیاری را پس از بهره بردای به وجود می آورد.

2-آببندی فشار مثبت شامل آب بندی سرویس ها، آب بندی استخر، آب بندی تراس می باشند.

3-آب بندی فشارمثبت ومنفی به صورت توام، استخری می باشد که درترازهای پایین ساختمان احداث می شود.

یا مثالی دیگراحداث استخر درترازمنفی صفر(سطح زمین) درنزدیکی دریا، استخر های سرپوشده درترازمنفی نزدیک دریا.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد