درزهای ژوئن ساختمانی

نحوه قرارگیری ساختمان ها در کنار یکدیگر حالت های مختلفی از درزژوئن ایجاد می نماید.

-انواع درزژوئن ساختمانی

الف-ساختمان بلند و کوتاه کنار هم.

ب- دو ساختمان با دهنه های متفاوت.

ج- قرارگیری ساختمان نو و قدیمی کنار یکدیگر.

د-درزانبساط برای ساختمان‌های طویل.

-نحوه اجرا درزژوئن ساختمانی

-درز انبساط برای ساختمان با اسکلت فولادی حدود 30 سانتی متر می‌باشد.

-فاصله درزانبساط نسبت به دو طرف ساختمان.

-در حالت الف و ج، فونداسیون نیز درز انبساط خواهد داشت.

ولی حالت‌های ب و د می‌توان فونداسیون یک تکه در نظر گرفت زیرا نشست ساختمان در این حالت‌ها برابر بوده و باعث ترک خوردن فونداسیون نمی‌شود.

-درز انبساط در ساختمان طویل

1-کنسول دو طرفه ژوئن

در این حالت، تیرها به اندازه 3/1 دهنه، کنسول می‌شوند و درز انبساط بین nو کنسول قرار می‌گیرد.

2-ستون‌های دوبل ژوئن

در این حالت، دو ساختمان کاملاً مجزا کنار هم ساخته می‌شود. البته فونداسیون‌ها در محل درز انبساط مشترک خواهد بود.

-تکیه گاه تیر دهنه مجاور در محل درز انبساط مشترک است.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد