اجرای چمن مصنوعی

-مراحل نصب چمن مصنوعی

1-گودبرداری یا خاکریزی 

منطقه موردنظر در این میان، باید به عمق 35 و 50 سانتی متر مربع گودبرداری شود.

2-اجرای زهکش چمن مصنوعی 

زهكشی زمین چمن مصنوعی از مهم ترین اولویت ها است.

زمین را باید با استفاده از ماسه، قلوه سنگ، شن و یا تركیبی از مواد معدنی، پر نمود.

زهكشی مطلوب در این میان می تواند از طریق حفره های موردنظر ایجاد شود.

لایه نهایی نیز می تواند انرژی لازم را در این میان جذب كرده و بر روی ویژگی های ورزشی در این زمین اثرگذار باشد.

3-لایه ژئوتکستایل

این بخش، می تواند اطمینان لازم را برای توزیع فشار در منطقه موردنظر ایجاد كند.

4-بسترسازی چمن مصنوعی

یکنواختی زمین از نظر ترازبودن و بدون درز و ترک بودن بسترکار خیلی اهمیت دارد.

5-چیدمان رول های چمن مصنوعی

رول های باید با دقت باز و زمان برشکاری باید دقت فراوان نمود.

جهت برشکاری براساس نوع بافت باید بررسی و اجرای دقیق صورت گیرد.

6- نواردرزگیر چمن مصنوعی

پس ازنصب چمن مصنوعی باید محل تلاقی چمن و نقاط رنگی درزگیری شود.

در وهله اول، ماشین، ماسه را در فضای موردنظر توزیع می كند.

این مرحله سپس با استفاده از یك ماشین برس كاری، انجام می پذیرد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد