کاربرد پوشش های شناورضد تبخیر

 

جلوگیری از تبخیردر استخر و مخازن و حوضچه ها.

-ضد جلبک استخر جلبک سبز و آبی در استخر.

-جلوگیری از ورود آلودگی آب در استخر.

-جلوگیری از هدر رفت آب در مناطق گرمسیر.

-جلوگیری از تکثیر تخم حشرات در استخر.

-جلوگیری از رسوب ذرات درشت در استخر.

-جلوگیری از ورود گرد و غباردر استخر.