شبکه مهندسی ژئومت یا ژئوسل

شبکه مهندسی ژئومت یا ژئوسل یکی از اعضای خانواده ژئوسنتتیک است.

که عمدتاً برای کنترل فرسایش در مقابل جریانات آرام آب یا باد و یا هوازدگی خاک های قابل رویش گیاه بکار می رود.

همچنین ساختار متخلخل ژئومت، امکان استفاده از آن بعنوان یک صفحه دارای آبگذری زیاد در تولید ژئوکمپوزیت های مورد استفاده در زهکشی (ژئودرین) را فراهم می آورد.

-ساختار شبکه مهندسی ژئومت یا ژئوسل

ژئومت یا ژئوسل معمولاً ازرشته نخ های پلیمری بدون ساختار تارشبکه مهندسی ژئومت یاژئوسلو پود تشکیل می شود.

هرچه رشته های پلیمری بیشترآبگذری بیشتراست.

ژئومت یا ژئوسل قادر به حفظ آبگذری صفحه ای خود تحت فشار پیرامونی بیشتر می شود.

از سوئی سعی می شود ضمن حفظ تخلخل در ساختار ژئومت، ضخامت آن را نیز در حد ۲ تا ۳ سانتی متر نگهداشت.

ضخامت بیشتر ژئومت یا ژئوسل به معنی قابلیت نگهداری ضخامت بیشتری از خاک گیاهی روی سطوح شیبدار می باشد.

-کاربردهای شبکه مهندسی ژئومت یا ژئوسل

اصلی ترین کاربرد ژئومت در مواردی است که می خواهیم فرسایش سطوح شیب دار خاکی با شیب ملایم (حداکثر تندی ۴۵ درجه ) را از طریق سبز کردن آن ها کنترل نمائیم.

-در چنین مواردی ژئومت وظیفه نگهداری از بذر گیاهان مادامی که آنها ریشه نرویانیده و در ساختار خاک نتنیده اند را داراست.

-این سطوح شیب دار خاکی می توانند بدنه کانال ها و آبروها با جریان آرام را نیز تشکیل دهند.

-ژئومت،ژئوسل یا ژئونت می تواند جهت زهکشی و عبور آب در صفحه خود نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد