طول عمرژئوممبران چقدراست؟

طبق نتايج تحقيقات BAM آلمان روي ورق هاي ژئوممبران از طريق تست ورق در محيط هوا و آب در دمای 80 درجه براي مدت 13 و 6 سال، طول عمر ورق 300 سال تخمين زده شده است.

مهمترين پارامتري كه تعيين كننده طول عمرورق ژئوممبران مي باشد، تخريب اكسيداسيون است.

-اكسيداسيون ژئوممبران چیست؟

واكنش اكسيداسيون از طريق حذف اتم هيدروژن اززنجيره پليمري، تشكيل راديكال آزاد، واكنش با اكسيژن و تشكيل گروه هيدروپروكسيد رخ مي دهد.

اكسيداسيون يكي از مهمترين مكانيزم هاي تخريب ژئوممبران در طولاني مدت مي باشد.

با شروع و پيشرفت واكنش اكسيداسيون، خواص فيزيكي و مكانيكي كاهش يافته و نهايتاً منجر به خرابي و عدم كارايي ژئوممبران مي شود.

كاهش خواص مكانيكي با كاهش ميزان افزايش طول در شكست، تنش در نقطه شكست، افزايش جزئي تنش تسليم و كاهش افزايش طول در نقطه تسليم مي باشد.

-مراحل تخريب ژئوممبران

اكسيداسيون در سه مرحله رخ مي دهد:

1. خروج آنتي اكسيدان.

2. زمان القاي اكسيداسيون.

3. تخريب و كاهش خواص مكانيكي.

فرايند اكسيداسيون، واكنش خود شتاب دهنده است.

با شروع اين واكنش، با گذشت زمان، سرعت آن افزايش يافته و كاهش جرم ملكولي و خواص مكانيكي سريعتر رخ مي دهد.

عواملي چون محيط و دماي كاربرد برسرعت اين فرآيند مؤثر مي باشند.

هر 10 درجه افزايش دما، سرعت اين فرايند را دوبرابر مي كند.

پارامترديگري كه روي زمان اكسيداسيون مؤثر مي باشد، جنس ژئوممبران مي باشد.

-مقایسه طول عمرژئوممبران HDPE نسبت به LLDPE

ژئوممبران HDPE نسبت به LLDPE طول عمر بيشتري دارد.

اين به دليل درصد بلورينگي بالاتر HDPE به عنوان مانعي بر سر نفوذ اكسيژن به مي باشد.

حضورلايه هاي بلوري در ژئوممبران HDPEداخل ژئوممبران وخروج آنتي اكسيدان ها عمل كرده و سرعت اين فرآيند را كاهش مي دهد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد