روش اجرای ژئوسل-Geocell

مراحل اجرا ژئوسل

1-آماده سازی سطح

پاک سازی سطح تا مقدارتعیین شده توسط طراح و درصورت نیاز به خاک آب و کوبیدن خاک بستر.

2–قراردادن ژئوسل

باز کردن ژئوسل ها تا حد ممکن به موازات مسیر جریان آب نصب پانل ها درترنچ بالا دست ابعاد ترنچ به وسیله طراح تعیین می گردد.

درصورت نیاز به کاهش ابعاد ترنچ بالا دست می توان آن را با بتن پر کرد.

3–اتصال بین پانل ها ژئوسل

پانل های مجاوربا پین هایی به فاصله 2 تا 4 سلول به یکدیگر متصل می شوند.

4-نحوه اجرا ژئوسل

-ژئوسل ها درطول شیب با پین مهار می شوند.

-ابعاد و فاصله پین ها ازطراحی به دست می آید.

-ابعاد وشکل پین ها بستگی کامل به مشخصات خاک بستر دارد.

-ضخامت پین های فلزی حدود 8 میلیمتر می باشد و درمحل اتصال درژئوسل نصب می گردد. 

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد