براي اجراي درزهاي ساختماني معمولاً مصالح زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

 

1-مصالح پركننده درز فيلر درز انبساط و درز انقطاع

اين مواد ممكن است در بر دارنده الياف گياهي، لاستيك، تركيبات آسفالتي، چوب‌پنبه و مانند آن ها باشند.

مواد به كار رفته به عنوان پركننده درز انبساط و درز انقطاع، بايد داراي ويژگي هاي زير بوده و در هر صورت از مشخصات مندرج در فصل مصالح تبعيت نمايد.

 

-ويژگي هاي مصالح پركننده درز انبساط و درز انقطاع

الف: برخورداري از دوام زياد.

ب: جاگيري و شكل‌گيري در درزها.

ج: قابليت ارتجاع و عدم ايجاد اتصال محكم با درز.

 

2-مصالح آب‌بندي درز انبساط و درز انقطاع

مصالح آب‌بندي به منظور نفوذناپذيري در مقابل باد و باران و رطوبت به كار مي‌روند.

مصالح آب‌بندي بايد طبق نقشه‌ها و مشخصات خصوصي و با تأييد دستگاه نظارت به كار گرفته شود.

مصالح آب‌بندي بايد از نوعي باشد كه به درز آسيب وارد نياورده و سبب كم و زياد شدن ابعاد آن نشود.

براي آب‌بندي درز انبساط و درز انقطاع انواع مختلف مصالح فلزي، لاستيكي و يا پلاستيكي به كار مي‌رود.

 

3-مصالح پوشش درز انبساط و درز انقطاع

در پوشش مصالح مورد استفاده غالباً از نوع مسي، برنزي، آلومينيومي، چوبي، لاستيكي و مانند اينهاست.

مشخصات مصالح بايد مطابق مندرجات فصل مصالح و مشخصات فني خصوصي باشد.

اين پوشش ها بايد طوري نصب شوند كه بتوانند جدا از اسكلت فلزي يا بتني و مصالح ديگر منبسط و منقبض گردند.

 

-کاربرد پوشش های آلومینیومی درز انبساط

مخصوص کف، دیوار و سقف قابل اجرا در کلیه بناهای صنعتی ، تجاری ، اداری و …. در فواصل 10-5 سانتی متر.

 

کاربرد پوشش های آلومینیومی درز انقطاع

مخصوص نما وبام ، زیبا و پایدار در مقابل عوامل جوی و زلزله.

پوشش های آلومینیومی بند انبساط ، مخصوص کف، قابل اجرا در فواصل 5-2 سانتی متری مناسب برای هر نوع کف سازی.