کاربرد لایه ضد ریشه روف گاردن

لایه ضدریشه روفگاردن اغلب درروفگاردن وبام های سبزاستفاده می شود تا ازخسارت ریشه های چوبی درختان و بوته ها محافظت کند.

رایج ترین لایه ضدریشه روفگاردن از جنس ورق های پلی اتیلن است که روی غشای ضدآب روفگاردن قرار می گیرد.

-امتیازات بارزلایه ضدریشه چیست؟

1-اگرلایه ضدآب روفگاردن به عنوان لایه ضدریشه روفگاردن مقاوم دربرابرریشه تأیید شود، این لایه ضدریشه روفگاردن مورد نیازنخواهد بود.

2-برای روفگاردن وبامهای سبز شامل درختان، بامبو یاسایرگیاهان عظیم و گسترده، لایه ضدریشه روفگاردن ضخیم باجوشکاری حرارتی لازم است.

3-مهم است که سازگاری محصول با قیرو پلی استایرن بررسی شود.

به ویژه درمواردی که تماس مستقیم با عایق رطوبتی ضدآب یا عایق پلی استایرن بر روی قیر وجود دارد.

4-دربرابراسیدهای هیومیک تولید شده هنگام تجزیه گیاهان مقاوم باشد.

5-ورق های جدا کننده گاهی بین لایه ضد آب و لایه ضد ریشه روف گاردن نصب می شوند تا محافظت بیشتری داشته باشند و مواد جداگانه ای را سازگار کنند.

6-لایه ضدریشه روفگاردن معمولاً ورقه ای HDPE هستند که مستقیماً برروی لایه ضدآب روفگاردن قرار می گیرند.

? What is Root barrier Roofgarden-

Root barriers are often used in green roofs to provide some protection to the waterproofing from invasive stolons, rhizomes and from woody roots from trees and shrub

The most common root barriers used are thin polyethylene sheets, laid over the waterproofing membrane

These may not be required if the waterproof membrane is certified as root-resistant

Thicker, welded root barriers will be needed for green roofs involving trees, bamboo or other vigorous, spreading grasses

It is important to check the compatibility of the product with bitumen and polystyrene, especially where there is direct contact with a bitumen-based waterproofing or polystyrene insulation

The root barrier must also be resistant to the humic acids produced when plants decompose

Separation sheets are sometimes installed between the waterproofing and root barrier to provide additional protection and separate materials that are not compatible

These are typically HDPE sheets laid directly on the waterproofing

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد