روش های تخمین فشار و فشار در حباب های حوضچه ژئوممبران

روش های تخمین فشار و فشار در حباب های حوضچه ژئوممبران

Methods to estimate pressures and strains in pond geomembrane bubbles

Thiel (2016) method vs. FEA bubble shape. Note that FEA assumed interface friction angle of 20°, whereas the Thiel method assumes interface friction angle of 0°.

The calculated internal bubble pressure, P, by the approximate Thiel (2016) approach was 0.15 psi (1.03 kPa) compared to 0.14 psi (0.95 kPa) by the FEA method (8.4% difference).

روش Thiel (2016) در برابر شکل حباب FEA. توجه داشته باشید که FEA زاویه اصطکاک رابط را 20 درجه فرض کرده است ، در حالی که روش تیل زاویه اصطکاک رابط 0 درجه را در نظر می گیرد.

فشار حباب داخلی محاسبه شده ، P ، با رویکرد تقریبی Thiel (2016) 0.15 psi (1.03 kPa) در مقایسه با 0.14 psi (0.95 kPa) با روش FEA (8.4٪ اختلاف) بود.

This article provides an update, validation and improved approach for predicting the shape, pressure and strains that can occur in an exposed geomembrane bubble (aka “whale”) created by gas trapped below the geomembrane in a pond

این مقاله یک روش به روزرسانی، اعتبارسنجی و بهبود یافته را برای پیش بینی شکل، فشار و فشارهایی که می تواند در یک حباب ژئوممبران در معرض (معروف به “نهنگ”) ایجاد شده توسط گاز گیر داده شده در زیر ژئوممبران در یک استخر ایجاد شود، فراهم می کند.

 

 

The calculated volume of the bubble, V, by the approximate Thiel (2016) approach was 21,613 cubic feet (612 m3) compared to 22,884 cubic feet (648 m3) by the FEA method (5% less).

The strain estimated by the Thiel (2016) method for the zone above the waterline was 3.95%, while FEA results show the strain varying from 3.0% at the pole to 3.7% at the waterline.

Thus, the “simplistic spreadsheet model” is more conservative than the FEA model, but still relatively accurate, at least for the investigated example

حجم محاسبه شده حباب ، V ، با رویکرد تقریبی Thiel (2016) 21،613 فوت مکعب (612 متر مکعب) در مقایسه با 22،884 فوت مکعب (648 متر مکعب) با روش FEA (5٪ کمتر) بود.

فشار برآورد شده توسط روش Thiel (2016) برای منطقه بالای خط آب 3.95٪ بود ، در حالی که نتایج FEA نشان می دهد فشار از 3.0٪ در قطب تا 3.7٪ در خط آب متفاوت است.

بنابراین ، “مدل صفحه گسترده ساده” محافظه کارانه تر از مدل FEA است، اما حداقل برای مثال مورد بررسی هنوز نسبتاً دقیق است.

 

 

two methods were based on completely unique and independent approaches. The Thiel (2016) method could only assume average strains in discrete zones of the bubble, with unrealistic step functions in the strain estimates along the bubble profile, and unrealistic values of strains in certain portions of the bubble.

However, the FEA method (i) takes into account bottom friction of the liner with the subgrade, and (ii) describes a continuity of strain throughout the bubble profile extending it into the free-field geomembrane surrounding the bubble.

The correspondence between the two methods to describe the shape, pressure and strains in geomembrane bubbles provides a validation of their relative accuracy, which is also corroborated by field observations

دو روش مبتنی بر رویکردهای کاملاً منحصر به فرد و مستقل بود.

روش Thiel (2016) فقط می تواند فشارهای متوسط ​​را در مناطق گسسته حباب، با توابع مرحله غیر واقعی در برآورد فشار در امتداد مشخصات حباب، و مقادیر غیرواقعی سویه ها در بخش های خاصی از حباب فرض کند.

با این حال، روش FEA (i) اصطکاک پایین آستر را با زیر پایه در نظر می گیرد ، و (ii) یک تداوم فشار را در طول پروفیل حباب توصیف می کند که آن را به ژئوممبران میدان آزاد اطراف حباب گسترش می دهد.

مطابقت بین دو روش برای توصیف شکل ، فشار و فشار در حباب های ژئوممبران اعتبار صحت نسبی آن ها را فراهم می کند، که با مشاهدات میدانی نیز تأیید می شود.

 

 

Additional updates on the FEA method for pond bubble analysis and parametric studies are being submitted as a paper for the upcoming EuroGeo7 conference scheduled to occur in Warsaw, Poland, in May 2021.

Richard Thiel is the president of Thiel Engineering in Oregon House, Calif

به روزرسانی های اضافی در مورد روش FEA برای تجزیه و تحلیل حباب حوضچه و مطالعات پارامتریک به عنوان مقاله برای کنفرانس آتی EuroGeo7 که قرار است در ماه مه 2021 در ورشو ، لهستان برگزار شود ، ارسال می شود.

ریچارد تیل رئیس مهندسی تایل در خانه اورگان ، کالیفرنیا است.

روش های تخمین فشار و فشار در حباب های حوضچه ژئوممبران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد