محدودیت های آبیاری تحت فشار

-مشخصات آبیاری تحت فشار

1 ـ سرمایه گذاری اولیه آن بیشتر است.

2 ـ برای راه اندازی سیستم استفاده از برق، گازوئیل و بنزین ضروری است.

3 ـ اگر آب به صورت حق آبه باشد احداث استخر جهت ذخیره آب الزامی است.

4 ـ در زمان وجود باد در منطقه نبایستی از سیستم استفاده کرد.

5 ـ زمانی که آب خیلی شور باشد نبایستی از آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

-نکات کلیدی سیستم های آبیاری تحت فشار

1 ـ اطلاعات کامل را جمع آوری و آموزش های لازم را طی نمایند تا در زمان بهره برداری و نگهداری با مشکل مواجه نگردند.

در این ارتباط با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی و با هم فکری کارشناسان و مروجین آگاهانه عمل نمایند.

2 ـ در زمانی که شرایط جوی مناسب آبیاری نباشد ( باد شدید و گرمای زیاد ) بایستی آبیاری را تعطیل و به زمان دیگری موکول نمود.

3 ـ کشاورزان صاحب اراضی کوچک بایستی اراضی خود را یکپارچه و اقدام به تشکیل تعاونی نمایند تا بتوانند از این سیستم به نحو احسن استفاده نمایند.

4 ـ با توجه به کمبودآب در کشور به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک، کشاورزان با استفاده از این روش ها در میزان مصرف آب صرفه جویی نمایند.

با مدیریت صحیح بتوانند گام موثری در جهت رسیدن به خود کفائی کشاورزی بردارند .

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد