مزایای اجتماعی روفگاردن چیست؟

اجرای روفگاردن وبام های سبزروزبه روز درسراسرجهان رو به افزایش است.

روفگاردن ها ازنظرعملکرد ومزایای زیست محیطی اهمیت فراوانی دارند.

درزیربه بیان امتیازات اجتماعی روفگاردن، بامسبزوباغبام می پردازیم.

-منظراجتماعی روفگاردن، بامسبزوباغبام

1-زیباسازی منظرشهری.

2-بهبود مناظراطراف ساختمان .

3-فضای سبزکاربردی.

4-ایجاد تفریحی.

5-امکان معاشرت گروه های مختلف اجتماعی.

6-کمک به بهبود و سلامت جسمی وروانی شهروندان.

7-صرفه جویی درهزینه ساختمان ازنظرانرژی.

8-کاهش co2.

9-تولید اکسیژن.

10-ایجادفضای زیست پرندگان.

11-جذب 75درصدباران وبرف.

12-کاهش رواناب.

13-کاهش خطرات طوفان 50تا90 درصد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد