-منظر اجتماعی روف گاردن

از نظر بعد اجتماعی روف گاردن می توان به زیبا سازی منظر شهری و بهبود مناظر اطراف ساختمان اشاره کرد.

-فضای سبز کاربردی.

-قابلیت تفرجی.

-امکان معاشرت گروه های مختلف اجتماعی.

-کمک به بهبود و سلامت جسمی و روانی شهروندان.

-صرفه جویی در هزینه ساختمان از نظر انرژی.

-کاهش co2.

-تولید اکسیژن.

از دیگر مزایای اجتماعی روف گاردن است.