نکات اجرای پوشش ضدتبخیر

-نحوه اتصال پوشش ضدتبخیر

این پوشش ها به وسیله سشوار حرارتی با اورلب 10 سانتیمتری اجرا می شود.

-نکات طلایی اجرا پوشش ضدتبخیر

-قابلیت اجرا برای هر شکلی از مخزن ذخیره.

-در مناطق بادخیز اجرا سیم و تسمه مهار.

-پوشش درمخازن بتنی باید به شکل مخزن باشد.

-جانمایی پله، نردبان و لوله ها باید دیده شود.

-محل تخلیه باران وبرف پیش بینی شود.

-پیش بینی تسمه مهار به اندازه عمق در استخرهای کشاورزی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد