عایق کریستال شونده یانفوذگرچیست؟

-تعریف عایق کریستال شونده یا نفوذگر

نفوذگرکریستال شونده پودری با خاصیت آببندی وایزولاسیون است.

به صورت پوشش روی سطوح سیمانی از طریق ایجاد کریستال های سیمانی در سازه هایی که دچارنفوذ آب منفی به صورت یکپارچه هستند، کاربرد دارد.

-مزایاعایق کریستال شونده یا نفوذگر

-طراحی یکنواخت برای تهیه روکش های ضدآب.

-جلوگیری از نفوذ آب وبخار به بتن به دلیل وجود مواد کریستالی.

-ایجاد یک سطح کاملا مقاوم.

-جلوگیری ازترک خوردگی سطح.

-محافظت از سطح دربرابرحمله یون های شیمیایی و مواد خورنده.

-ایجاد خاصیت خودترمیم کنندگی بتن به علت وجود ماده کریستالی.

-سهولت دربه کارگیری.

-درصورت استفاده از ماده نفوذگربه عنوان عایق رطوبتی، آشامیدن آبی که با بتن در تماس باشد، هیچ ضرری نخواهد داشت.

-کاربردعایق کریستال شونده یانفوذگر

-آببندی تونل ها.

-چاله آسانسور.

-دیواره های طبقات منفی.

-پارکینگ های عمومی.

-عایقکاری استخر،سونا وجکوزی.

-لایه آببندمخازن آب شرب.

-ایزوله منهول و سپتیک ها.

-سازه های دریایی.

-پوشش ضدآب کانال های آبرسانی.

-رفع نشتی کلیه سطوح سیمانی و بتنی که در مجاورت با آب های زیرزمینی ورطوبت های منفی قرار دارند.

-نحوه عملکردعایق کریستال شونده یانفوذگر

نفوذگریاعایق کریستال شونده نوعی فناوری است که دردرجه اول برای محافظت از المان های زیرزمینی دربرابررطوبت و آب طراحی شده است.

این عایق بتن را دربرابرنفوذ آب وطیف وسیعی ازمواد شیمیایی مقاوم می سازد.

پودرخشک این ماده که پایه آن کریستالی است، از سیمان پرتلند، ماسه کوارتز ویژه و ترکیبی ازمواد شیمیایی فعال تشکیل می شود.

بنابراین، وجود رطوبت کافی در سطح بسیار مهم است، زیرا در صورت کمبود رطوبت درداخل ساختاربتن، این ماده خنثی خواهد شد.

-بررسی عمق پوشش عایق کریستال شونده یانفوذگر

1-آنالیزشیمیایی

با استفاده ازاین روش می توان میزان تغییرات مواد شیمیایی موجود درعایق رطوبتی را دراعماق مختلف تشخیص داد.

اما این روش قادر به مشاهده تغییرات فیزیکی ماده نیست.


2-اسکن راداربتن مرطوب

با توجه به میزان آب درتصاویررادار می تواند فاصله بین سطح خارجی و ماده عایق رطوبتی را تعیین کند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد