نکات اجرای کفپوش اپوکسی

ازنکات مهم کفپوش اپوکسی علاوه برمحصول باکیفیت نحوه اجرای درست آن است.

جهت اجرای کفپوش اپوکسی باید نکات فنی زیررارعایت نمود.

۱) بررسی رطوبت بتن

بررسی رطوبت سطح بتن توسط دستگاه رطوبت سنج میسر می باشد.

بایدسطح بتن خشک باشد، اگرکفپوش اپوکسی برروی سطح مرطوب اجرا شود، پس ازمدتی کفپوش ورم می کند.

این امربه دلیل عدم خروج رطوبت محبوس است.

۲) تمیزکردن روغن وچربی ازسطح بتن

سطوحی که روغنی هستند به کمک یک فرچه یا برس و پودرهای شستشو تمیزمی شوند.

اگرروغن دربتن نفوذ کرده باشد، باید ساب زنی شود.

این امرباعث افزایش سطح تماس ودرنتیجه چسبندگی بتن مناسب تر می شود.

ساب زنی باید به دقت انجام گردد وفردی که با دستگاه ساب کارمی کند باید ازماسک استفاده کند وبه تمامی نکات ایمنی مشرف باشد.

پس ازساب زنی، تمامی گردوغبارباید به دقت ازروی سطح بتن پاک شود.


3) اجرای دقیق مراحل کفپوش اپوکسی

-اجرای پرایمرمخصوص اپوکسی.

-ماستیک کشی.

-اجرای لایه میانی وترمیم ترک ها ودرزها با ماستیک.

-مش بندی درصورت نیاز.

-اجرای لایه رویه نهایی.

پس ازاجرای کامل، لازم است که با توجه به ضخامت و شرایط محیطی بین ۳ روزتا یک هفته روی سطح تردد انجام نپذیرد.

4)مدت زمان اجرای کفپوش اپوکسی

اجرای کفپوش اپوکسی با توجه به شرایط آب و هوایی بین یک تا دوماه اززمان بتن ریزی کف انجام می شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد