کاربرد ژئوممبران درمدیریت پسماند لندفیل

در ساخت لندفیل، رعایت شاخص هاي مربوط به حفظ محیط زیست از آلودگی، از مهمترین بخش هامی باشد.

از آنجا که پوشش هاي سنتی چون بتن، آسفالت و خاك رس فشرده، کارایی لازم را درجلوگیري از نفوذ مایعات آلاینده به خاك ندارند.

کاربرد ژئوممبران جهت لندفیل زباله از سال 1980 تابه امروز در کشورهاي پیشرفته دنیا سیري صعودي را طی نموده است.

-کاربرد ژئوممبران در مدیریت زباله و پسماند

مهمترین نقش غشاي نفوذناپذیر و منعطف ژئوممبران پلی اتیلن در این کاربرد، حفظ منابع آب زیرزمینی از آلودگی ها است.

در مهندسی لندفیل در صنعت پسماند، تغییرات و پیشرفت هاي چشمگیري در سال هاي اخیر مشاهده شده است.

اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر کنترل آلودگی آب، خاك و هوا باعث شده است، تحقیقات وسیعی در این زمینه در سال هاي اخیر در سطح دنیا صورت پذیرد .

-ویژگی ژئوممبران لندفیل

-نفوذپذیري کم.

-مقاومت شیمیایی.

-طول عمر بالا.

-قابلیت تحمل فشار هیدروستاتیک.

-خواص کششی.

-مقاومت پارگی و سوراخ شدگی.

-مهمترین الزامات استاندارد پوشش لندفیل

استانداردهاي موجود براي ژئوممبران جهت لندفیل زباله هاي جامد شهري شامل موارد زیر می شوند:

1. محدودیت هاي منطقه اي

انتخاب مناسب مکان ژئوممبران جهت لندفیل بر سلامت، بهداشت و ایمنی افراد و محیط زیست مؤثر بوده و هزینه هاي آتی را کاهش خواهد داد.

ابتدا باید ابعاد لندفیل و هدف اصلی آن که کاربرد جهت مصارفی چون بازیافت، کمپوست نوعی کود که از طریق تجزیه هوازي زباله هاي خانگی و خوراکی حاصل می شود، استحصال گاز متان وسوزاندن می باشد مشخص گردد.

مواردي چون ژئولوژي لندفیل، هیدروژئولوژي لندفیل، پایداري محیط لندفیل، توپوگرافی لندفیل و سازگاري با محیط باید در انتخاب مکان لحاظ شود.

2. پوشش عایق بندي کامپوزیتی

استانداردهاي مختلفی جهت پوشش کف لندفیل تدوین شده است که از این میان می توان(US EPA، و BAM ،Victoria ،Ontarioو Alberta)نام برد.

استانداردUS EPA جهت پوشش کف لندفیل، یک لایه ژئوممبران با ضخامت حداقل 1.5 میلیمتر ،بین دو لایه خاك رس فشرده جهت حفظ آب هاي زیر زمینی الزام نموده است.

-شرایط ساخت لندفیل

1. خاك هاي با نفوذپذیري بالا، شن ها، سنگریزه ها.

2. عیوب و درزهاي با نفوذپذیري بالا.

3. ژئولوژي(Karst) مناطق با صخره هاي محلول در آب، فرورفتگی و چاله.

4. مناطق با فعالیت ژئودمایی بالا.

5. نواحی که به صورت موضعی دچار نشت شده اند.

6. زمین هایی که در خطر رانش قرار دارند.

7.محل هایی که احتمال رسوب تفاضلی لندفیل (Differential Settlement Landfil) وجود دارد مانند خاك هاي قابل انبساط، خاك هاي ذغال سنگ نارس، لجن.

منظور از رسوب تفاضلی در اینجا، اعمال تنش به صورت یکنواخت به ژئوممبران بر اثر تغییرات زیست محیطی خاك می باشد.

8.مکان هایی که نزدیک به چشمه هاي آب زیر زمینی باشند و ممکن است نفوذ شیرآبه ها لندفیل(Leachate) روي کیفیت آب مورد مصرف منطقه تأثیر بگذارد.

شیرآبه لندفیل مایعی سوسپانسیون است که از زباله هاي جامدتراوش می کند و شامل آب، مواد آلی و معدنی و مواد شیمیایی سمی می باشد.

9. مکان هایی که احتمال سیل وجود دارد.

خاك با درصد رس بالا و تراکم بالا مناسب ترین گزینه جهت ساخت لندفیل می باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد