کاربرد ژئوممبران

ژئوممبران نسل جدید عایق های چند منظوره می باشد که در ابعاد وسیعی در زمینه کشاورزی, صنعت, راه سازی و حفاظت از محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد.

ژئوممبران‌ها به‌عنوان یک عایق بسیار مقاوم و کم هزینه و دارای طول عمر زیاد، در بسیاری از صنایع کاربرد دارد که از آن جمله می‌‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

1-کاربرد ژئوممبران در صنعت آب و فاضلاب

-لاگون‌ها.

-کانال‌های آبرسانی.

-مخازن ذخیره آب.

-حوضچه‌ها و استخرها.

-ساخت دریاچه‌های مصنوعی.

ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ خاک های ﮔﭽﻲ، آﻫﻜﻲ و ﻧﻤﻜﻲ ﻣﺤﻞ, ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ و ﻧﺸﺘﻲ آب, ﺳﺮﻋﺖ در ﻧﺼﺐ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺣﺪاث، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از روﻳﺶ ﻧﻲ و ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﺒﺮداري ﺷﺪه و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺑﺎ ژﺋﻮﻣﻤﺒﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

داراي ﻣﺰاﻳﺎی ﭼﻮن ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن، ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ و زﻻﻟﻲ آب، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ, ﺷﺴﺘﺸﻮي راﺣﺖ و آﺳﺎن, ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻚ و ﺧﺰه ﺑﻪ ﺟﺪاره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به اینکه ژئوممبران ها در تماس با خاک هستند و برای محافظت ژئوممبران برحسب لزوم امکان ترکیب آن ها با ژئوتکستایل و یا ژئوگریدها میسر است.

2-ایزولاسیون سازه‌های زیرزمینی در برابر نفوذ آب های سطحی و زیرزمینی

در این خصوص می‌‌توان به ایزوله دیوارهای متروهای شهری و سازه‌های هیدرولیکی و غیره اشاره نمود.

3-مکان­ های دفن زباله شهری، صنعتی و خطرناک با ژئوممبران

با استفاده از ژئوممبران می‌‌توان مخازن کاملاً ایزوله از محیط اطراف، جهت دفن زباله‌های شهری و صنعتی ایجاد نمود. ژئوممبران‌ها دارای انواع فراوانی به لحاظ مقاومت در برابر مواد شیمیایی هستند.

4- ایجاد و توسعه زمین‌های کشاورزی در محیط‌های نامساعدبا ژئوممبران

5- حوضچه های تبخیر مواد شیمیایی با ژئوممبران

استفاده ازاین پوشش ها ضمن اینکه از اتلاف مایعات محلول های شیمیایی جلوگیری بعمل می آورد بعلت برخورداری از تائیدیه ­های زیست محیطی از آلودگی منابع آب وخاک نیز جلوگیری بعمل می آورد.

6-عایق ثانویه

به عنوان عایق ثانویه برای مخازن سوخت و ذخیره مواد نفتی جهت جلوگیری از نشت به داخل خاک و آلودگی محیط زیست به کار می­ رود.

7- آببندی

جهت آببندی سدها، تونل های تحت فشار، استخرهای پرورش ماهی، شنا و سقف ساختمان های مسکونی و صنعتی استفاده می­ شود.

8-حفاظت از بتن با ژئوممبران

در مقابل مواد شیمیایی مضر برای بتن و یا جریان سیالاتی که موجب فرسایش در سطح بتن است، محافظ و مقاوم است.

9-اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن دﻳﻮارﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ با ژئوممبران

10- ﻛﺎرﺑﺮد ژﺋﻮﻣﻤﺒﺮان درﻛﻨﺘﺮل ﺧﺎﻛ  های ﺗﻮرم ﭘﺬﻳﺮ

جهت کنترل خاک هایی که بر اثر رطوبت متورم می شوند، از ژئوممبران با قدرت نفوذ ناپذیری بالا استفاده می شود.

11- ﻛﺎرﺑﺮد ژﺋﻮﻣﻤﺒﺮان در لوله ­ها

دورلوله هایی که به دلایلی باید درون آب باشند و صدها کاربرد دیگر درصنعت وکشاورزی و آبیاری و غیره دارد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد