دستورالعمل اجرای چوب پلاست

-دستورالعمل اجرای چوب پلاست نما

-محورهای عمودی زیرسازی چوبی فاصله ۶۰۰ تا ۷۵۰ میلیمتر باشد.

-الوارهای نما در فصول نصب بهار و پاییزفاصله ۵ میلیمتر، فصل تابستان ۷ میلیمتر و فصل زمستان ۳ میلیمتر باشد.

-اولین الوار نما از کف تمام شده،فاصله ۲۰۰ میلیمتر باشد.

-اولین الوار نما از دیوار فاصله ۱۰ میلیمتر باشد.

-در صورتی که عرض الوارهای نما بیشتر از ۸۰ میلیمتر باشد.

برای اتصال آن به زیرسازی چوبی باید از دو عدد پیچ S2 استفاده گردد.

همچنین فاصله مرکز هر یک از پیچ های S2 از لبه پایین و بالای الوارهای نما، ۳۰ میلیمتر باشد.

-فاصله مرکز پیچ های S2 از ابتدا و انتهای هریک از الوارهای نما حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ میلیمتر باشد.

-نحوه اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی با استفاده از پیچ S3 و به صورت ضربدری نسبت به محور عمودی زیرسازی چوبی و با فواصل عمودی حداکثر ۵۰۰ میلیمتر باشد.

-در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز اولین پیچ S3 از لبه پایین و بالای زیرسازی چوبی حداقل ۴۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیمتر باشد.

-برای اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز پیچ S3 از لبه زیرسازی چوبی ۲۰ میلیمتر باشد.

-دستورالعمل اجرای چوب پلاست کف

-محورهای افقی زیرسازی چوبی حداکثر ۳۰۰ میلیمتر باشد.

-الوارهای دکینگ در فصول بهار و پاییز ۵ میلیمتر، فصل تابستان 7 میلیمتر و فصل زمستان ۳ میلیمتر باشد.

-اولین الوار دکینگ از دیوار فاصله۱۰ میلیمتر باشد.

-جهت اتصال الوارهای دکینگ به زیرسازی چوبی باید از دو عدد پیچ S2 استفاده گردد.

همچنین فاصله مرکز هر یک از پیچ های S2 ازلبه الوار های دکینگ ۳۰ میلیمتر باشد.

-فاصله مرکز پیچ های S2 از ابتدا و انتهای هر یک از الوارهای دکینگ حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ میلیمتر باشد.

-نحوۀ اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی با استفاده از پیچ S3 و به صورت ضربدری نسبت به محور افقی زیرسازی چوبی و با فواصل افقی حداکثر ۳۰۰ میلیمتر باشد.

-در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکزاولین پیچ S3 از لبۀ ابتدا و انتهای زیرسازی چوبی، حداقل ۴۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیمتر باشد.

-در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز پیچ S3 از لبه زیرسازی چوبی، ۲۰ میلیمتر باشد.

-دستورالعمل اجرای چوب پلاست پرگولا

-شکل برش سر تیرهای فرعی و اصلی پرگولا و همچنین طول بیرون زدگی آن ها متناسب با سلیقه طراح است.

توصیه می شود فواصل محورهای افقی تیرهای فرعی و اصلی ۵۰۰ میلیمتر باشد.

-اتصال تیرهای فرعی به تیرهای اصلی پرگولا توسط نبشی های L1 و با استفاده از پیچ های S4، به صورت ضربدری صورت گیرد.

-تیرهای اصلی به فریم های پرگولا توسط نبشی های L1 و با استفاده از پیچ های S4، به صورت ضربدری صورت گیرد.

-محورهای عمودی ستون های هر یک از فریم های پرگولا حداکثر ۳۰۰۰ میلیمتر باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد