درزانقطاع ودرزژوئن یاانبساط چیست؟

-تعریف کلی درزژوئن یا انبساط

درزی که در طول ساختمان قرارداشته باشد، درز انبساط گفته می شود.

جهت جلوگیری از ایجاد تنش های بیش از حد معمول و خرابی های ناشی از انبساط ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج در ساختمان کارایی دارد.

درز های انبساط باید به طریقی اجرا شود که حداکثر جابجایی را در مقابل تغییرات درجه حرارت مقدور سازد.

-درزانقطاع چیست؟

فضای بین دو ساختمان مجاور یکدیگررا، درز انقطاع گویند.

برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور درزمان وقوع زلزله کارایی دارد.

ساختمان هایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یادارای بیش از ۴ طبقه هستند،باید به وسیله درزانقطاع از ساختمان های مجاورجدا شوند.

همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ۱/۱۰۰ ارتفاع آن تراز ازروی شالوده است.

باید این مصالح در زمان زلزله خراب شود.

دریپروقطره چکان نتافیم
قطره چکان نتافیم-Netafim
akbari

معرفی قطره چکان نتافیم

شهرت جهانی قطره چکان های نتافیم قطعا بی دلیل نیست.
چرا که این کمپانی برندی مطرح، با کیفیت و با شهرت جهانی در زمینه آبیاری قطره ای می باشد. قطره چکان نتافیم اسراییلی است.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد