محاسبه درزهای ساختمانی

نیروهایی که به سازه اعمال می شود بسیار تفاوت دارد.

این نیروها بسیارکمتر از مقادیر واقعی است.

در عوض با نیروهای کاهش یافته دیگر به سازه در طراحی اجازه ورود به محدوده پلاستیک را نمی دهیم.

-محاسبات درز ساختمان

مقادیر مجاز Drift بر اساس بند 2-5-4 آیین نامه محاسبه می شود.

درز انقطاع برای ساختمان هایی با 8 متر ارتفاع از تراز یا حداقل پنج هزارم ارتفاع از زمین مجاور محاسبه می شود.

حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر 100/1 ارتفاع آن تراز از روی شالوده می‏ باشد.

این فاصله را می ‏توان در محل های لازم پر نمود.

-میزان درزانقطاع لازم برای ساختمان

1-با اهمیت زیاد.

2-خیلی زیاد.

3-زیاد درساختمان های با هشت طبقه یا بیشتر.

-الزامات درز ساختمان

هر یک از ساختمان های مجاور یکدیگر، ملزم به رعایت فاصله ای معادل حاصلضرب 0.5R در هر طبقه می باشند.

هدف از تعبیه درز انقطاع در ساختمان ها، جلوگیری از برخورد ساختمان های مجاور با یکدیگراست.

براین اساس فاصله بین ساختمان های مجاور در هر طبقه نباید از مجموع حداکثر تغییرمکان واقعی طرح دو ساختمان درارتفاع مورد نظر بیشتر گردد.

دریپروقطره چکان نتافیم
قطره چکان نتافیم-Netafim
akbari

معرفی قطره چکان نتافیم

شهرت جهانی قطره چکان های نتافیم قطعا بی دلیل نیست.
چرا که این کمپانی برندی مطرح، با کیفیت و با شهرت جهانی در زمینه آبیاری قطره ای می باشد. قطره چکان نتافیم اسراییلی است.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد