معرفی درزهای ساختمانی و اجرایی

درزها می توانند به دو صورت درزهای انقباضی یا درزهای انبساطی باشند.

دما ورطوبت تاثیرات مستقیم بروی بتن دارند.

این تغییرات در ساختمانی بتنی مسلح باید پیش بینی گردد.

به اختصار تعدادی از آن ها را معرفی می کنیم.

1-درزهای اجرایی ساختمان

در هرتوقف عمليات بتن‌ريزي كه موجب سخت شدن بتن مي‌گردد، درز ساخت (درز اجرايي) به وجود مي‌آيد.

هرگاه زمان قطع بتن‌ريزي از 30 دقيقه تجاوز كند.

بايد آن نقطه را يك درز اجرايي به حساب آورد، مگر آنكه حالت خميري بتن با تدابيري به آن بازگردانده شود.

این درزها عموماً در ساختمان هاي بتني كاربرد دارند.

2درزهاي حركتي یا انقباضی ساختمان

اين درزها معمولاً به منظور جلوگيري از بروز ترك هاي ناشي از جمع شدن بتن ایجاد مي‌شوند.

اگردرز انقباض در فواصل مناسب قرار نگرفته باشند،روي پياده‌روها يا ديوارهاي بتني ترك هايي پديد خواهد آمد.

در این هنگام نقش درزهای حرکتی اهمیت پیدا می کند.

3درزهاي انبساطی ساختمان

جهت جلوگيري از خراب شدن روسازي ها در اثر فشار بيش از حد است.

برای ترك‌خوردگي ومقاطع سازه تلاش هاي ثانوي زياد، ايجاد نشوند، تعبيه مي‌گردند.

4-درزهاي كنترل ساختمان

برای کنترل ترک های بتن کارایی دارد.

درزهاي كنترل كه حركت نسبي دال يا ديوار در صفحه خود را امكانپذير مي‌سازد، این مشکلات حل خواهد شد.

5-درزهاي نشست ساختمان

اين درزها براي جلوگيري از نشست هاي نامساوي دو ساختمان مجاور کارایی دارد.

6-درزهاي لغزشي ساختمان

درزهايي هستند كه امكان لغزش برای دو قسمت مجاور درز بدون انتقال نيروي برشي را فراهم مي‌كنند.

اين درزها غالباً در مخازن، با تغییرات شدید دمایی مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

7-ساير درزهای ساختمانی

از انواع دیگر درزهای ساختمان می توان به درزهاي جدا كننده، درزهای مفصلي وغیره اشاره نمود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد