چراخاک روفگاردن باید سبک باشد؟

خاک روفگاردن و بامسبز یکی از موارد مهمی است که برای انتخاب و آماده سازی آن باید دقت زیادی نمود.

چرا که خاک روفگاردن رابطه مستقیم با بارگذاری و حفظ گونه گیاهی دارد.

-امتیازات سبک بودن خاک روفگاردن

-زهکش مناسب.

-رابطه مستقیم با وزن سازه، هرچه وزن بیشتر هزینه استحکام سازی بیشتر.

-توانایی جذب آب بیشتر به دلیل اختلاف دمایی بالا روفگاردن.

-افزایش طول عمر عایق روفگاردن.

-کاشت انواع درختچه و صیفی جات.

-عدم گرفتگی مسیر تاسیسات آب خروجی.

-کاهش هزینه نگهداری جهت تعویض خاک.

-ظرفیت تبادل کاتیونی بالا.

-ظرفیت ذخیره آبی بالا، آب باران و برف.

-جلوگیری از فساد و تولید قارچ به دلیل رطوبت بالا.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد