انواع بامسبزو باغبام

باغ بام‌ها را بر اساس سیستم اجرایی به چهار دسته اصلی تقسیم می‌کنند:

-سیستم گسترده باغبام(Extensive Roof).

متمرکز باغبام(Intensive Roof).

مدولار یا جعبه گیاه باغبام (Planter box Roof).

ترکیبی باغبام (Synthetic Roof).

1-سیستم گسترده باغبام

برای سیستم گسترده باغ بام از واژه Green Roof یا بام سبز استفاده می‌شود.

این سیستم به نام مقطع کم ارتفاع یا اجرا با ضخامت کم نیز شناخته می‌شود.

این نوع سیستم گسترده باغ بام فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می‌باشد.

عمولاً این سیستم برای زمانی‌که حداقل بار وزن مدنظر باشد به کار گرفته می‌شود.

به‌طور خاص، فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع سیستم گسترده باغ بام دسترسی دارند.

این نوع بام مثل چمن های نروژی، بر روی بام‌های مسطح و شیبدار احداث می‌شود.

در این سیستم گسترده باغ بام معمولاً گیاهان به عمق ۴۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر استفاده می‌شوند.

حدود بار نهایی بام تقریباً بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمربع در حالت اشباع می‌باشند.

در مورد بام‌های شیبدار در اغلب مکان‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد شیب توصیه می‌شود.

در شیب حداکثر ۳۰ درصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزارهای ضد فرسایش وجود دارد.

2-سیستم متمرکز باغبام

برای سیستم متمرکز باغ بام از واژه Roof Garden یا باغ بام استفاده می‌شود.

این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته می‌شود.

این نوع سیستم متمرکز باغ بام شامل انواع مختلفی از گیاهان می‌باشد و مشابه یک پارک طراحی می‌شود.

برخی از بام‌های سبز دارای درختان بزرگ و آب‌نماهایی می‌باشند که این موضوع خود احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد.

این سیستم متمرکز باغ بام اغلب نیازهای سازه‌ای جدیدی را برای بام الزامی می‌کند.

به ویژه برای بام‌هایی که دسترسی عمومی نیز داشته باشد.

3-سیستم مدولار یا جعبه گیاه باغ بام

گیاه و محیط کاشت آن در جعبه‌های مخصوصی که تمام یا بیشتر بام سبز را می‌پوشاند، نگهداری می‌شود.

در سیستم مدولار محیط ناپیوسته است.

این مدل از بام سبز برای پروژه‌های مسکونی و ساختمان‌های متعارف مناسب بوده و در حال حاضر در شهرهای مشهد و تهران بیشترین طرفدار را دارد.

4-سیستم ترکیبی باغ بام

این نوع بام ترکیبی از دو سیستم گسترده و متمرکز است.

دارای فواید دو بام ذکر شده‌است، اما دارای ظرفیت بار بیشتری است.

در عین حال سبز شدن در داخل پانل‌های گسترده سبک وزنی صورت می‌گیرد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد