انواع روفگاردن و باغبام

-مشخصات فنی انواع روفگاردن و باغبام

1-روفگاردن و باغبام متمرکزIntensive

-هزینه احداث نسبتا‌ً بالا.

-شرایط مراقبت و نگهداری شرایط ‌سنگین‌ و‌ منظم.

-عمق بستر کاشت 30تا‌60 سانتی‌متر‌ یا‌ بالاتر.

-تنوع گونه ای تنوع‌ گیاهی‌ بالا‌ درخت،‌‌‌ درختچه،‌ پوششی‌.

-دسترسی اغلب‌ قابل‌دسترسی‌برای‌‌ ساکنین‌ یا‌ عموم.

-آبیاری نیاز‌به‌ سیستم‌خاص‌ آبیاری.

-وزن پیش‌بینی‌ شده‌ ساختمان‌  180تا‌500 کیلوگرم‌بر‌متر‌مربع.

2-روفگاردن وباغبام نیمه متمرکز-ترکیبیSemi-intensive

-هزینه احداث متوسط.

-شرایط مراقبت و نگهداری به‌طور‌ متناوب.

-عمق بستر کاشت 15تا30 سانتی‌متر‌یا‌بالاتر.

-تنوع گونه ای چمن،‌ بوته‌و‌درختچه تنوع‌ گیاهی‌کم‌.

-دسترسی اغلب‌ قابل‌ دسترسی‌ برای‌‌ساکنین‌ یا‌ عموم.

-آبیاری نیاز‌ به‌ سیستم‌ ‌آبیاری دوره ای.

-وزن پیش‌بینی‌ شده‌ ساختمان‌ 120تا‌200کیلوگرم‌بر‌متر‌مربع.

3-روفگاردن وباغبام غیر متمرکزExtensive

-هزینه احداث پایین.

-شرایط مراقبت و نگهداری ساده.

-عمق بستر کاشت 5تا‌ 15سانتی‌متر‌یا‌بالاتر.

-تنوع گونه ای گیاهان‌ پوششی،‌گل‌ها‌و‌خزه.

-دسترسی اغلب غیر‌قابل‌ دسترسی‌ برای‌‌ ساکنین‌ یا‌عموم.

-آبیاری نیاز‌به‌ سیستم‌ آبیاری ساده یا‌ در‌شرایط ‌خاص بدون ‌نیاز‌به‌ آبیاری.

-وزن پیش‌بینی‌ شده‌ ساختمان‌ 60تا‌150کیلوگرم‌بر‌متر‌مربع.

کفپوش ودیوارپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

نکات اجرای کفپوش اپوکسی

ازنکات مهم کفپوش اپوکسی علاوه برمحصول باکیفیت نحوه اجرای درست آن است.
جهت اجرای کفپوش اپوکسی باید نکات فنی زیررارعایت نمود.

بیشتر بخوانید »
کفپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

مشخصات بهترین کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی ازجمله محصولاتی می‌باشد که به راحتی برروی سطوح بتنی اجرا می شود.
این کفپوش‌ها دارای زیبایی و کارایی بسیاربالایی هستند.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد