انواع روفگاردن و باغبام

-مشخصات فنی انواع روفگاردن و باغبام

1-روفگاردن و باغبام متمرکزIntensive

-هزینه احداث نسبتا‌ً بالا.

-شرایط مراقبت و نگهداری شرایط ‌سنگین‌ و‌ منظم.

-عمق بستر کاشت 30تا‌60 سانتی‌متر‌ یا‌ بالاتر.

-تنوع گونه ای تنوع‌ گیاهی‌ بالا‌ درخت،‌‌‌ درختچه،‌ پوششی‌.

-دسترسی اغلب‌ قابل‌دسترسی‌برای‌‌ ساکنین‌ یا‌ عموم.

-آبیاری نیاز‌به‌ سیستم‌خاص‌ آبیاری.

-وزن پیش‌بینی‌ شده‌ ساختمان‌  180تا‌500 کیلوگرم‌بر‌متر‌مربع.

2-روفگاردن وباغبام نیمه متمرکز-ترکیبیSemi-intensive

-هزینه احداث متوسط.

-شرایط مراقبت و نگهداری به‌طور‌ متناوب.

-عمق بستر کاشت 15تا30 سانتی‌متر‌یا‌بالاتر.

-تنوع گونه ای چمن،‌ بوته‌و‌درختچه تنوع‌ گیاهی‌کم‌.

-دسترسی اغلب‌ قابل‌ دسترسی‌ برای‌‌ساکنین‌ یا‌ عموم.

-آبیاری نیاز‌ به‌ سیستم‌ ‌آبیاری دوره ای.

-وزن پیش‌بینی‌ شده‌ ساختمان‌ 120تا‌200کیلوگرم‌بر‌متر‌مربع.

3-روفگاردن وباغبام غیر متمرکزExtensive

-هزینه احداث پایین.

-شرایط مراقبت و نگهداری ساده.

-عمق بستر کاشت 5تا‌ 15سانتی‌متر‌یا‌بالاتر.

-تنوع گونه ای گیاهان‌ پوششی،‌گل‌ها‌و‌خزه.

-دسترسی اغلب غیر‌قابل‌ دسترسی‌ برای‌‌ ساکنین‌ یا‌عموم.

-آبیاری نیاز‌به‌ سیستم‌ آبیاری ساده یا‌ در‌شرایط ‌خاص بدون ‌نیاز‌به‌ آبیاری.

-وزن پیش‌بینی‌ شده‌ ساختمان‌ 60تا‌150کیلوگرم‌بر‌متر‌مربع.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد