عایق ضدتبخیرورشدجلبک

-علت سبزشدن رنگ آب چیست؟

آب استخر یا هر مخزن ذخیره آب باید دائما تمیز و آماده استفاده باشند و سلامت شما را تضمین کنند.

مولکول های آب تمایل به جمع آوری باکتری ها و جلبک ها دارند.

در صورت عدم استفاده از تصفیه و تعادل شیمیایی مناسب با گذشت زمان رنگ آب استخر شما را تغییر می دهند.

آب به دلیل جلبک موجود در آب سبزرنگ می شود و جلبک ها به سرعت می توانند رشد کنند.

به خصوص زمانی که مثل تابستان هوا گرم است و یک شبه شما را غافلگیر می کنند.

ما باکتری ها، اما باید بدانیم که استخرهای مختلف باکتری های متفاوتی دارند که می توانند بر روی آب تاثیر بگذارند.

-کاربردعایق ضدتبخیردرکنترل جلبک

پوشش ضد تبخیریا به همان کاوراستخر، یکی از روش های محافظت از استخر یا مخزن ذخیره آب در برابر آلودگی و رشدجلبک و تخم حشرات می باشد.

-چرای کاورضدتبخیر چیست؟

-بالابردن امنیت.

-جلوگیری از تبادل حرارتی.

-مانع ورود آلودگی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد