آببندی و عایقکاری رطوبتی دیوارحائل

امروزه روش های مختلفی برای آب بندی دیوارهای حائل وجود دارد.

از جمله روش ذیل که برگرفته از نشریه 55 می باشد.

-عایق کاری رطوبتی و آببندی دیوارحائل وزیرزمین

عایق کاری دیوار زیرزمین باید همانند عایق کاری شالوده ساختمان و به صورت یکپارچه و همراه با آن، انجام شود.

چنانچه فاصله زمانی بین اجرای عایق افقی و قائم و دیوارها پیش بیاید.

باید به منظور یکپارچه کردن عایق تدابیر لازم اتخاذ گردد.

معمولترین عایق کاری برای دیوار زیرزمین ها استفاده از قیر و گونی یا قیر و مشمع یا گونی یا مقوای قیراندود است.

ترتیب عایق کاری قائم، باید از بالا به پایین باشد که رطوبت نتواند از زمین به داخل دیوار زیرزمین نفوذ کند.

-روش های عایقکاری دیوارحائل وزیرزمین

1-روش اول عایقکاری دیوار زیرزمین

در مواقعی به کار می رود، که عمق زیرزمین، کم و خطر ریزش خاک اطراف زیرزمین وجود نداشته باشد.

ابتدا تیغه محافظ عایق اجرا می شود.

سپس روی آن ملات ماسه سیمان و عایق قائم، انجام و سپس دیواراصلی زیرزمین اجرا می شود.

2-روش دوم عایقکاری دیوار زیرزمین

مخصوص زمین های ریزشی و عمق های زیاد است،ابتدا عایق افقی زیر دیوار زیرزمین را اجرا می کنند.

پس از دیوارچینی، پشت آن را باملات ماسه سیمان اندود می نمایند.

بعد از عایقکاری دیوارحائل،باید تیغه ای جهت محافظت ازعایق اجرا شود.

در هر دو روش در تمام مراحل باید سعی شود، پیش بینی های لازم برای پیوستگی عایق در قسمت های افقی و قائم صورت گیرد.

3-روش سوم عایقکاری دیوار زیرزمین

اصولا محل عبور لوله ها و دودکش و سایر مجاری، باید قبلاً در دیوار زیرزمین پیش بینی شود، به قسمی که عایق پس از اجرا پاره یا زخمی نشود.

لوله های آب گرم و شوفاژ و دودکش، نباید مستقیماً در تماس با عایق قیری قرار گیرند، زیرا ممکن است آنرا ذوب کرده و کیفیت آن دچار اشکال گردد.

بهترین گزینه برای رفع این موانع عایق پلیمری دیوار حائل می باشد.

-آب بندی ساختمان و سازه های مدفون زیر تراز آب حائل وزیرزمین

سازه های زیرزمینی به هر علتی مانندقصورات اجرایی و مشکلات ساخت، می توانند با نشت آب در تراز های زیر زمین، درمکان هایی که تراز آب زیرزمینی بالا می باشد.

(سواحل دریا و استان های جنوبی وساختمان های با عمق احداثی بسیار پایین)، مواجه و روبرو گردند.

آببندی در سازه های تراز منفی، عموما به صورت فشار منفی می باشد.

آنچه پر واضح است روش و متریال آب بندی فشار منفی نسبت به آب بندی فشار مثبت دارای پیچیدگی های اجرایی بالاتر و مشخصات کیفی بیشتری می باشد.

در آب بندی فشار منفی به علت حرکت تدریجی آب از یک سو و از سوی دیگر  ماهیت شرایط عملرد مواد آب بندی، آب بندی دارای هزینه های زمانی و مالی بالاتری نسبت به فشار مثبت می باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد