انواع ﻻﻳﻪ های زﻫﻜﺶ روف گاردن-GeoDrain RoofGarden

انواع ﻻﻳﻪ های زﻫﻜﺶ روف گاردن-GeoDrain RoofGarden

ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ روف گاردن ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﺟﺎی روف گاردن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺎم ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻﻣﻘﺪار زﻳﺎدی آب ﺑﺎران را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻘـﺪاری آب اﺿـﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎم.

ب- ﻧﺎوداﻧﻲ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﻫﺎ.

پ- آﺑﺮاه و ﻛﺎﻧﺎل آب.

 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ دوﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮای ﺳﺮرﻳﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮد.

ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ درﻳﭽﻪ ای در ﺑـﺎﻻی آن ﻫـﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺗﺮاس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮری ﺗﺮاس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

اﻧﺘﺨﺎب ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ روف گاردن، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎرش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﮔﻴﺎه را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻻﻳﻪ ای ﻗﻄﻮر از ﺧﺎک اﻧﺒﺴﺎط ﻳﺎﻓﺘـﻪ را ﺑـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.

اﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی روف گاردن از ﻳﻚ ﺣﺼﻴﺮ زﻫﻜﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﺪار ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺳـﺎزه ای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻳﺎ Landscape Pavers اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳـﻪ زﻫﻜـﺶ روف گاردن 20 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺣﺼﻴﺮﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ اﺿﺎﻓﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

امروزه جهت زهکشی بام سبز از متریال های متفاوتی استفاده می شود که به دو مورد ژئو درین (شانه تخم مرغی یا دیمپل شیت) و زهکش سه بعدی (۳Dپنل) اشاره می کنیم.

 

-ژئو درین شانه تخم مرغی یا زهکش دیمپل شیت

برای استفاده در مناطقی که دارای خشک سالی هستند و با کمبود آب مواجه هستند استفاده می شود که مقداری از آب آبیاری را در خود نگه می دارند و در اختیار ریشه قرار می دهند.

اما ایراد این متریال استفاده آن در مناطق مرطوب که رطوبت بالا می باشد است زیرا رطوبت باقی مانده در خاک باعث ایجاد قارچ های خاک زی می گردد و به سلامت گیاه آسیب می زند.

 

زهکش سه بعدی روف گاردن

زهکش سه بعدی یا همان ۳D پنل شیت های ۵۰ در ۵۰ می باشد که بهم متصل می شوند و تمام سطح روف گاردن را با آن پوشش می دهیم.

ظاهر زهکش سه بعدی شبیه جعبه میوه پلاستیکی است که دولایه با فاصله روی هم قرار گرفته باشد.

انواع ﻻﻳﻪ های زﻫﻜﺶ روف گاردن-GeoDrain RoofGarden

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد