انواع ﻻﻳﻪ های زﻫﻜﺶ روفگاردن-GeoDrain RoofGarden

ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ روفگاردن ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﺗﺎ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﺮﺟﺎی روفگاردن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺎم ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻﻣﻘﺪار زﻳﺎدی آب ﺑﺎران را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻘـﺪاری آب اﺿـﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎم.

ب- ﻧﺎوداﻧﻲ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﻫﺎ.

پ- آﺑﺮاه و ﻛﺎﻧﺎل آب.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ دوﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮای ﺳﺮرﻳﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮد.

ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎی آب ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻳﻦ اﻣﺮاز ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ درﻳﭽﻪ ای در ﺑـﺎﻻی آن ﻫـﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺗﺮاس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ازﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮری ﺗﺮاس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

اﻧﺘﺨﺎب ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ روف گاردن، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎرش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﮔﻴﺎه را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺮﺧﻲ ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻻﻳﻪ ای ﻗﻄﻮر از ﺧﺎک اﻧﺒﺴﺎط ﻳﺎﻓﺘـﻪ را ﺑـﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳـﻪ زﻫﻜـﺶ روف گاردن 20 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺣﺼﻴﺮﻫﺎی ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ اﺿﺎﻓﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

-انواع زهکشی روفگاردن یابامسبز

1-زهکش یاژئودرین (شانه تخم مرغی یا دیمپل شیت).

2-زهکش سه بعدی (۳Dپنل) یا CVF.

3-لیکا-دانه های سبک خاک.

4-پوکه معدنی.

-ژئودرین شانه تخم مرغی یا زهکش دیمپل شیت

برای استفاده در مناطقی که دارای هوای خشک هستند و با کمبود آب مواجه هستند استفاده می شود .

که مقداری ازآب آبیاری را در خود نگه می دارند و در اختیارریشه قرار می دهند.

-زهکش سه بعدی روفگاردن یا CVF

ابعاد زهکش سه بعدی یا همان ۳D ۵۰ در ۵۰ می باشد که بهم متصل می شوند.

تمام سطح روفگاردن را با آن پوشش می دهیم.

ظاهر زهکش سه بعدی شبیه جعبه میوه پلاستیکی است که دولایه با فاصله روی هم قرار گرفته باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد