خصوصيات و کاربردهاي مصالح ژئوسنتتيک

ژئوسنتيك ها موادي هستند كه همگام با پيشرفت صنعت پتروشيمي با استفاده از انواع مختلف پليمرها ساخته مي شوند.

استفاده از آن ها به عنوان مصالحي جديد در طرح  هاي آب و خاك مورد استقبال قرارگرفته است.

به طور كلي ژئوسنتتيك عنواني فراگير براي توصيف صفحات نازك و انعطاف سازي، كه در داخل توده خاك با مصالح خاكي با اهداف مختلفي مانند مسلح سازی، جداسازي، عايق بندي رطوبتي، مهار فرسايش، ايفاي نقش صافي یا فیلتر و زه کشی مورد استفاده قرار می گیرد.

در بسياري از موارد، اين ورقه ها ممكن است تركيبي از وظايف مذكور را به عهده داشته باشند.

-خواص فيزيكي و مكانيكي ژئوسنتتيك ها

-استحكام.

-نفوذناپذيري.

-مقاومت دربرابر فرسايش.

-مقاومت كششي فوق العاده بالا.

-كاربرد‫مصالح ‬‫ژئوسنتتيك

-جداسازي.

-فيلتريزاسيون.

-زهکشی.

-تسليح.

-جلوگيري از نشت سيالات.

-حفاظت در مقابل فرسايش.

-عايق بندي رطوبتي.

-نکته

در بعضي از موارد يك محصول ژئوسنتتیک دو كاربرد را به صورت هم زمان برآورده مي كند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد