تفاوت درزانبساط وژوئن بادرزانقطاع چیست؟

درزهای ساختمانی به فضای میان اجزاء سازه با این هدف که انبساط حاصل از افزایش دما و بزرگ ترشدن اندازه سازه، تنشی را به دیگرقسمت های سازه اعمال نکند.

در واقع می توان درزهای ساختمانی را به فضایی اطلاق کرد که مواد و مصالح ساختمانی، انقباض و انبساط خود را در آن مکان جبران کرده بدون اینکه تنش و فشاری

به بقیه سازه اعمال کنند.

درزهای ساختمانی به درزهای انبساط وژوئن ودرزهای انقطاع تقسیم می شوند، درزیر به مقایسه فنی آن ها می پردازیم.

1درزهای انبساط یادرزژوئن

الف-عرض درزانبساط به ارتفاع، تعداد طبقات، شرایط محیطی بستگی دارد.

ب-طراحی درزانبساط در پروژه های راه سازی مخصوصا درطراحی پل ها متداول است.

ج-فاصله درزانبساط به هيچ وجه با مصالح بنايي يا ملات پرنگردد.

د-جلوگیری ازخرابی های ناشی ازانبساط و انقباض ساختمان براثرتغییر درجه حرارت محیط خارج یا جلوگیری ازانتقال بارساختمان قدیمی مجاور.

ه-ساختمان هاي فلزي كه طول آن ها بيشتر از50 مترباشد.

ن-جلوگیری ازخراب شدن روسازی ها دراثر فشاربیش ازحد.

2درزهای انقطاع

الف-با توجه به بلندی وسعت و یا تفاوت کاربری، ساختمان طراحی می شود.

ب-درزهای انقطاع یا جداکننده جهت جدا کردن قسمت های مختلف ساختمان اجرا می گردد.تا درزمان اعمال بارهای خارجی هر قسمت به صورت آزادنه عمل نماید.

ج-کاهش ضربات و نیروهای وارده برساختمان.

د-هنگام وقوع زلزله یا تخریب ساختمان های مجاوربایدخراب شود.

ه-ساختمان هايي كه داراي ارتفاع بيش از12 متر يا داراي بيش از 4 طبقه هستند.

ن-درمورد درزانقطاع شما باید حتمآ مقدار ۱ درصدارتفاع ساختمان را رعایت کنید.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد