مکان مناسب جهت ساخت لندفیل

-محل دفن زباله یا لندفیل چیست؟

محل های دفن زباله مدرن، امکان مدیریت پسماند، ذخیره‌سازی موقت، تجمیع و انتقال،دسته‌بندی، تصفیه یا بازیافت زباله را فراهم می کند.

زلزله ممکن است، محل های دفن زباله یالندفیل را دچارلرزش شدید یا روان شدن خاک نماید، بنابراین تثبیت ایزوله نمودن آن الزامی است.

بنابراین طراحی ونظارت برساخت لندفیل ها یامحل های دفن زباله باید مطابق با استاندارد ها ومقررات باشد..

-انواع لندفیل

1-محل دفن زباله های شهری.

2-محل دفن زباله های پزشکی.

-ویژگی مکان هایی مناسب ساخت واحداث لندفیل

1.خاك هاي با نفوذپذیري بالا، شن ها، سنگریزه ها.

2. عیوب و درزهاي با نفوذپذیري بالا.

3. ژئولوژي(Karst) مناطق با صخره هاي محلول در آب، فرورفتگی و چاله.

4. مناطق با فعالیت ژئودمایی بالا.

5. نواحی که به صورت موضعی دچارنشت شده اند.

6. زمین هایی که در خطررانش قرار دارند.

7.محل هایی که احتمال رسوب تفاضلی لندفیل (Differential Settlement Landfil) وجود دارد مانند خاك هاي قابل انبساط، خاك هاي ذغال سنگ نارس، لجن.

منظور از رسوب تفاضلی در اینجا، اعمال تنش به صورت یکنواخت به ژئوممبران بر اثر تغییرات زیست محیطی خاك می باشد.

 8.مکان هایی که نزدیک به چشمه هاي آب زیر زمینی باشند و ممکن است نفوذ شیرآبه ها لندفیل(Leachate) روي کیفیت آب مورد مصرف منطقه تأثیر بگذارد.

شیرآبه لندفیل مایعی سوسپانسیون است که از زباله هاي جامدتراوش می کند و شامل آب، مواد آلی و معدنی و مواد شیمیایی سمی می باشد.

9.مکان هایی که احتمال سیل وجود دارد.

خاك با درصد رس بالا و تراکم بالا مناسب ترین گزینه جهت ساخت لندفیل می باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد