زهکشی گودهای ساختمانی

سیستم های زهکشی گودهاوسازه های زیرزمینی، با توجه به میزان دبی آب ورودي و شرایط خاص هر پروژه براي کنترل مطلوب جریان آب، طراحی و اجرا می ‎گردد.

تاکنون روش‌ های مختلفی برای کنترل آب در گودبرداری ها و سازه های زیر زمینی ارائه شده است که هر یک برای شرایط خاصی کاربرد دارند.

-معیارهایی انتخاب بهترین روش زهکشی

-شرایط محیطی پروژه.

-توپوگرافی منطقه.

-نفوذپذیری خاک و جنس آن.

-نوع آب ورودی (فاضلاب یا آب زیز زمینی).

-امتیازات سیستم های زهکشی

-کاهش فشارنشت آب در سد هاي خاکی، دامنه ها، سازه هاي نگاه‎دارنده، راه ها، خاکریزهاي واقع در سطح دامنه ها و تونل‎ها و سرریزها و گودهای ساختمانی می شوند.

-در صورتی که با پمپاژ تلفیق شوند میزان نیروهاي بالا زدگی (Uplift) را بر سازه هایی که در زیر سطح ایستابی قرار گرفته اند، کاهش می دهند.

-انواع سیستم های زهکشی گودها وسازه های زیرزمینی برحسب نوع بهره برداری

1-سیستم زهشکی موقت گودساختمانی

بعد ازاتمام عملیات گودبرداری واحداث سازه، پمپ آب خاموش م شود، تا سطح روآب به تراز طبیعی خود باز گردد.

2-سیستم زهکشی دائمی گود ساختمانی

در تمام عمرسازه ثابت است وعملیات پمپاژ آب تا سطح آب زیرزمینی مورد نظر ثابت نگه می دارد.

لذا لازم است عملیات بازبینی و تعمیر و نگهداری سیستم زهکش و پمپ آب به صورت دوره ای صورت پذیرد.

-انواع سیستم های زهکش گودساختمانی

1-سیستم سطحی که شامل کانال های زهکشی، مصالح زهکش مناسب، پتوی زهکش بستر و ایستگاه پمپاژ است.

2-روش نیمه عمیق که شامل تعدادی چاه وایستگاه پمپاژاست.

3-زهکش عمیق که شامل تعدادی چاه در ترازهای مختلف ارتفاعی و ایستگاه پمپاژدر محیط پیرامونی گود است.

-عوامل انتخاب زهکش گودساختمانی

-ریسک.

-هزینه.

-ساختار پروژه.

-راه کارهای نگهداری زهکشی گود ساختمانی بعد از ساخت

-استهلاک زهکش.

-پیش بینی پمپ و پمپ شرایط قطع برق.

-هزینه نگهداری زهکش.

-پایش زهکش.

-کانال بازدید زهکش.

-تهدیدهای احتمالی ناشی از ورود آب های زیرزمینی و فاضلاب ها در گودهای ساختمانی

1- کاهش ظرفیت باربری خاک زیر فونداسیون.

2- نشست و تخریب فونداسیون ها.

3- آسیب به سازه.

4- تخریب پیشانی خاکی گود.

5- ریزش گمانه‌ها.

6- مشکلات در حین اجراء شاتکریت.

7- عدم تمایل پیمانکاران به حفاری شمع ها.

8- گیرافتادن ماشین آلات در گل و لای.

9- افزایش زمان و هزینه در پروژه.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد