کاربرد ژئوگرید به عنوان زهکش

-کاربردهای گوناگون شبکه های ژئوگرید در خاکریز ها و مصالح شنی

ژئوگرید به دلیل ویژگی بارز مقاومت کششی مناسب و انعطاف پذیری مستقیمی که دارد.

می تواند در تسلیح و جداسازی لایه های خاکریز و لایه های روسازی راه ها استفاده شود.

اگر ابعاد چشمه های ژئوگرید به اندازه کافی کوچک باشد وهمراه با لایه های ژئوتکستایل استفاده گردد.

آن را لایه زهکش و یا فیلترمی نامند.

استفاده ازژئوگرید در میان لایه های زیرسازی و یا روسازی از ضخامت لایه های خاکریزی و یا قشرهای روسازی کم می کند.

-عملکرد زهکشی و فیلتراسیون شبکه های ژئوگرید

دامنه استفاده از شبکه های ژئوگرید در ارائه عملکرد زهکشی و یا فیلتراسیون آن هم به تنهائی بسیار محدود است.

علت این امر نیز بافت درشت و وجود چشمه های نسبتاً بزرگ در ژئوگریدهاست.

چشمه های درشت ژئوگرید مانع از حرکت ذرات زیرخاکی ناشی از حرکت آب در میان لایه ها نمی شود.

اژئوگرید ها می توانند یجاد یک شبکه مستحکم در حد فاصل میان لایه های سنگی روسازی و بستر ایجاد کنند.

این امراز حرکت ذرات درشت سنگی به داخل بستر ریزدانه جلوگیری می کند.

اگرخواص اولیه ژئوگرید بین سطح تماس دولایه مصالح سنگی و بستر ریزدانه درژئوگرید یکنواخت بماند،مانند یک فیلتر عمل نماید.

کاربرد شبکه ژئوگرید به همراه لایه های ژئوتکستایل

-جنس بستر و یا زیر اساس از خاک ریزدانه ویا خمیری تشکیل شده است.

-زیراساس تاحد کافی مانع از حرکت ذرات ریز بستر به لایه اساس گردد متراکم نشده باشد.

-مصالح اساس خواص فیلتر را نداشته باشند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد