ملات اپوکسی بتن

-ملات اپوکسی بتن چیست؟

ملات اپوکسی چسبی تعميراتی است، كه از دو جزء تشكيل شده است.

تركيبي از رزين هاي اپوكسي فاقد حلال با فيلرهاي مخصوص بسيارمقاوم است.

مطابق با ،ASTM C881-TYPE 1 است.

-ﮐﺎرﺑﺮد ملات اپوکسی بتن

-ترمیم بتن.

-پرکردن سازه ای حفره ها و سوراخ های بتن.

-به عنوان پوشش مقاوم در برابر ضربه و سایش.

-نصب پکر سطحی برای تزریق در ترک های بتن.

-فواید ملات اپوکسی بتن

-ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺘﻦ، ﻓﻮﻻد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ.

-کسب مقاومت های مکانیکی اولیه و نهایی عالی.

-مقاوم در برابر ضربه و تکان.

-پایداری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ.

-اجزای رنگی برای اطمینان از اختلاط صحیح.

-بروی سطوح خشک نیاز به پرایمر و پیوند دهنده ندارد.

-سفت است ولی کارایی خوبی دارد.

-در حین سخت شدن جمع شدگی ندارد.

-باعث خوردگی آرماتورها نمی شود.

-قابلیت اجرا بر روی سطوح عمودی و بالاسری را دارد.

-نکات فنی ملات اپوکسی بتن

-ضخامت مناسب برای هر لایه : 5 میلی متر

-سن بتن بستر باید بین 21 تا 28 روز باشد،که بستگی به شرایط عمل آوری و خشک شدن آن دارد.

-در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 5+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ.

-ﺑﺎ ﺣﻼل رﻗﯿﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد