نکات اجرایی درزژوئن

در زمان انتخاب یک پروفیل فراموش نکنیم که پروفیل ها هم در خارج و هم در داخل قابل اجرا می باشند.

ملاک های مهم دیگری نیز وجود دارد.

۱-پهنای درزژوئن – GAP (FB)

حرکت و جابجایی سازه به روش های استاتیکی و دینامیکی توسط محاسب تعیین می شود و پهنای درز انقطاع بر مبنای آن محاسبه می گردد.

۲-پوشش درز ژوئن– Coating

الف-روی کار

آخرین مرحله بعداز اجرای نما، نصب می گردد.

این مرحله درز انقطاع بخواهد نصب شود.

ب-زیرکار

پروفیل ها قبل یا بعد از پوشش قابل اجرا هستند.

اگر پوشش نهایی هنوز کامل نشده باشد و کارفرما در این مرحله بخواهد پروفیل را نصب کند پروفیل های توکار قابل استفاده خواهند بود.

برای این نوع پروفیل قسمت قابل رویت کار کوچکتر از پروفیل های روی کار خواهد بود.

۳-ضخامت پوشش درز ژوئن – Coating Thickness (H)

برای پروفیل های توکار ضخامت نهایی بایستی مشخص باشد تا پروفیل مناسب انتخاب گردد.

۴-چنانچه پروفیل انتخابی در کف باشد، بار وارده در انتخاب نوع پروفیل موثر خواهد بود.

این بار می تواند ناشی از عبور انسان و یا بار ناشی از عبور یک کامیون باشد.

ه-ظرفیت جابجایی افقی درزژوئن

استفاده از ضخامت مناسب پروفیل مانع آسیب دیدن سازه می گردد.

۶-ظرفیت باربری قائم سازه درزژوئن

این موضوع بستگی کامل دارد به فونداسیون و بار وارده بر آن دارد.

۷-اثرات شیمیایی درزژوئن

اینکه پروفیل در مقابل چه نوع از مواد شیمیایی قرار خواهد گرفت می تواند در انتخاب نوع پروفیل موثر باشد.

۸-آببند بودن درزژوئن

در محل هائی که در معرض آب هستند مثل پارکینگ های زیر زمینی و … باید لایه آببند استفاده شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد