تفاوت ژئوگریدنسل دوم وسوم چیست؟

شبکه‌های پلیمری ژئوگرید ازجنس پلی‌اتیلن باچگالی بالا (HDPE)، پلی پروپیلن(PP) ویا پلی‌استر(PET/PES) تولید می شوند.

وظیفه‌ ژئوگریدها مسلح‌سازی وافزایش ظرفیت باربری مقاطع خاکی ویاسنگی است.

تفاوت اصلی آن ها روش تولید(نحوه اتصال تاروپود) است.

-معرفی نسل های ژئوگرید

1-نسل اول: ژئوگرید های قالبی (Extruded).

2-نسل دوم: ژئوگریدهای بافته شده.

3-نسل سوم:ژئوگریدهای جوشی (Welded).

-ویژگی بهترین ژئوگریدچیست؟

1-ایجادنیروی اصطکاک مابین ذرات خاک.

2-قفل‌شدگی بین دانه‌های خاک.

3-مقاومت کششی درتغییرطول.

4-عملکردکرنشی بالا.

5-مقاومت درازمدت (LTDS) ژئوگرید.

-ژئوگریدهای نسل اول

نسل اول ژئوگرید ها ازپلی اتیلن وپلی پروپیلن تولیدمی شوند.

-ژئوگریدهای نسل دوم

ازانواع پلیمرها تولید می شود.

از نظرساختارونوع جوش متفاوت هستند.

-ویژگی بارزژئوگریدهای نسل دوم

-انعطاف پذیری بالا.

-قابلیت استفاده درروسازی آسفالت.

-نحوه اجرای ساده وسریع.

-ژئوگریدهای نسل سوم

این ژئوگریدها ازجنس پلس استرتولیدمی شود.

ضریب خزش بسیارپایین ژئوگریدنسل سوم باعث کاهش متراژژئوگرید مصرفی وپروژه باهزینه کمترتمام می شود.

-ویژگی بارزژئوگریدهای نسل سوم

-مقاوم دربرابرعوامل شیمیایی ومحیطی.

-آسیب های ناشی ازنصب نسبت به محصولات مشابه پایین تراست.

-مقاوم دربرابربیرون کشیدگی(pull-out).

-مقرون به صرفه.

-کاربردآن ها برای دیوارهای خاک مسلح است.

-انواع ژئوگرید براساس کاربردها

1.ژئوگریدازجنس پلی اتیلن برای محافظت لوله.

2-ژئوگرید آسفالتی.کاربرد این ژئوگریدهاجهت تقویت روکش آسفالت است.

3-ژئوگریداز جنس پلی استر.کاربرداین ژئوگریدها برای تقویت بسترراه وراه‌آهن می باشد.

-تفاوت ژئوگرید درجهات کششی

1-ژئوگریدتک محور.این ژئوگریدها دارای استحکام کششی بالایی در جهت طولی نسبت به جهت عرضی هستند.

2-ژئوگرید دومحور.این ورق ژئوگرید استحکام کششی بالایی درهردو جهت عرضی وطولی دارد.

3-ژئوگریدچند محور.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد