تولیدانواع زهکش مشهد
زهکش روف گاردن یا بام سبز- Roof Garden Drain
akbari

انواع ﻻﻳﻪ های زﻫﻜﺶ روفگاردن-GeoDrain RoofGarden

ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ روفگاردن ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ و ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﺗﺎ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﺮﺟﺎی روفگاردن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد