تعریف ژئوگرید و ویژگی ها

-ژئوگرید چیست؟

یکی از محصولات پرکاربرد ژئوسنتتیک است.

شبکه ای از نوارهای پلیمری متصل به یکدیگراست.

فضای خالی نوارهای شبکه ژئوگرید راچشمه می نامند.

ابعاد تولیدی آن 10 تا 100 میلیمتراست.

جهت افزایش تأثیر احاطه کردن خاک، سنگ و سایر مصالح ژئوتکنیکی تعبیه شده است.

جنس ژئوگرید ازمواد پلیمری نظیر پلی پروپیلن، پلی اتیلن و الیاف مقاوم پلی استراست.

-ویژگی های ژئوگرید

1-ویژگی فیزکی ژئوگرید

الف-جرم واحد سطح ژئوگریدها

عموماً بین200 تا 1000 گرم برمترمربع متغیر می باشد.

ب-اندازه گیری ضخامت ژئوگرید

را می توان از طریق دستور العمل ASTM-D5199 انجام داد.

حداقل دقت لازم جهت این اندازه گیری برابر 0/02 میلی متر است.

این ویژگی اغلب به عنوان یک مشخصه توصیفی به کار می رود و بندرت از آن در امور طراحی استفاده می شود.

ج-ویژگی سختی خمش ژئوگریدهای سخت

ژئوگریدهای سخت از پلی اتیلن و پلی پروپیلن و ژئوگریدهای نرم از منسوجات پلی استر و یا نایلون و یا فایبرگلاس تولید می شود.

2-ویژگی مکانیکی ژئوگرید

الف-مقاومت کششی ژئوگرید

به عوامل مختلفی ازجمله نوع پلیمر بکاررفته،ضخامت، تعداد و شکل نوارها درعرض مورد نظر و فاصله میان نوارها بستگی دارد.

که بوسیله آزمایش نوارهای ژئوگرید می توان مقاومت و یااستحکام کشش معادل با پهنای کل ژئوگرید را محاسبه نمود.

ب-مقاومت محل اتصال ژئوگرید

که بوسیله آزمایشات خاص قابل اندازه گیری است.

ج-مقاومت برشی ژئوگرید

که باتوجه به جداول قابل اندازه گیری می باشد.

د-مقاومت مهاری ژئوگرید

به منظور دستیابی به حداکثرمقاومت ژئوگریدها لازم است اندازه ذرات خاک به قدر کافی از ابعاد چشمه های ژئوگرید کوچکتر باشد.

3-ویژگی دوام ژئوگرید

الف-خزش کششی ژئوگرید

رفتار دراز مدت ژئوگریدها در مقابل نیروهای کششی که از محیط و یا مصالح اطراف به آنها وارد می شود و در بسیاری شرایط دارای مقداری ثابت و یکنواخت می باشد.

ب-رهائی تنش ژئوگرید

به علت رفتار خزشی ژئوگریدها و تغییر شکل آن، تنش های موجود در نوارهای طولی و عرضی ژئوگریدها به مرور آزاد می شود.

قطعه ژئوگرید به مرور خود را از میدان تنش اعمالی آزاد می سازد.

-فرسودگی ژئوگرید

این عوامل عبارتند از:

-دمای محیط، اکسیداسیون.

-محلول های شیمیائی.

-امواج رادیواکتیو.

-نورخورشید.

-ترک خوردگی در اثر اعمال تنش.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد